Script Commando's

 

Plak uw complete scriptcommando in.

 
  Commando Omschrijving
A AANGETROFFENASBEST Geeft een overzicht van ruimten en objecten waar asbest is aangetroffen of wordt vermoed.
AANGETROFFENASBESTFOTO Geeft een overzicht van het asbesthoudend materiaal dat daadwerkelijk is aangetroffen op de locatie.
AANGETROFFENASBESTFOTOVARIANT1 Geeft een overzicht van het asbesthoudend materiaal dat daadwerkelijk is aangetroffen op de locatie inclusief een eventuele foto.
AANGETROFFENASBESTSAMENVATTING of opsomming in een zin Geeft een SAMENVATTING van het asbesthoudend materiaal dat daadwerkelijk is aangetroffen op de locatie
AANGETROFFENASBESTSAMENVATTINGKORT Kan een tekst in het document plaatsen afhankelijk van of er wel of geen asbest is aangetroffen.
AANGETROFFENASBESTTABEL Geeft een overzicht in tabelvorm van het asbesthoudend materiaal dat daadwerkelijk is aangetroffen op de locatie.
AANGETROFFENASBESTTABEL1 Geeft een overzicht in tabelvorm van het asbesthoudend materiaal dat daadwerkelijk is aangetroffen op de locatie.
AANHEF Voegt een aanhef in met de informatie van de klant
AANLEIDINGINVENTARISATIE Voegt de ingevoerde aanleiding voor de inventarisatie in
AANPAKVERVOLG Plaatst een opsomming van de objecten waarvan de 'Vervolg aanpak' van een bepaalde code zijn voorzien
AANTALBRONNEN Biedt de mogelijkheid om het aantal bronnen te plaatsen waar asbest is aangetoond.
AANTALMONSTERS Biedt de mogelijkheid om het aantal uitgevoerde asbestanalyses te plaatsen
AANTALMONSTERSRESULTATEN Kan het aantal monsters op basis van overschrijdingen tellen en presenteren
AANVULLENDEINFORMATIEINSPECTIE Biedt de mogelijkheid om de informatie van een bepaalde Aanvullende informatie rubriek uit Asbest inventarisatie in een document te plaatsen
AANVULLENDLUCHTONDERZOEK Voegt de informatie in die is ingevoerd als toelichting bij de vraag of aanvullend luchtonderzoek nodig is.
AANVULLENDLUCHTONDERZOEKJANEE Voegt de juiste term in die gekozen is voor de vraag of aanvullend luchtonderzoek nodig is.
AANVULLENDONDERZOEK Voegt de informatie in die is ingevoerd als toelichting bij de vraag of aanvullend onderzoek nodig is.
AANVULLENDONDERZOEKADVIES Plaatst de keuze voor advies aanvullend onderzoek en de toelichting daarbij
AANVULLENDONDERZOEKJANEE Voegt de juiste term in die gekozen is voor de vraag of aanvullend onderzoek nodig is.
ADRESSERING Voegt het volledige adres van de opdrachtgever in.
ADVIESKORTETERMIJN Voegt de informatie in die is ingevoerd voor het advies op korte termijn
ADVIESLANGETERMIJN Voegt de informatie in die is ingevoerd voor het advies op lange termijn
AFBEELDINGINVOEGEN Scriptcommando om afbeelding in te voegen en op te maken. Bijzondere functie voor logo Opdrachtgever en Eigenaar uit KIS en handtekeningen van medewerkers
AFWIJKINGEN Presenteert de afwijkingen die tijdens de inventarisatie die zijn ingevoerd in het conclusiescherm
ALINEA Start een nieuwe alinea.
ANALYSERESULTATEN Voegt ‘Bijlage Analyseresultaten en SMART documenten of een aantal blanco paginas in.
ARBOMIDDELENVOLDOEN Toont informatie of de beschikbaar Arbomiddelen voldoen
ASBESTINVENTARISATIEBEDRIJFEXTERN Voegt de naam van een eventuele van toepassing zijnde extern asbestinventarisatiebedrijf in
ASBESTINVENTARISATIEBEDRIJFEXTERNASCERTCODE Voegt de Ascert code van een eventuele van toepassing zijnde extern asbestinventarisatiebedrijf in
ASBESTVERDACHTEMATERIALENBUITENTOEPASSINGSGEBIEDTABEL Dit scriptcommando geeft een overzicht in tabelvorm van de items die buiten het toepassingsgebied van de regeling vallen die zijn ingevoerd voor het project. Zie voor meer informatie het scriptcommando Zie UITSLUITINGENENBEPERKINGENTABEL
ASBESTVERWIJDERINGSBEDRIJF Voegt de naam van een eventuele van toepassing zijnde asbestverwijderingsbedrijf in
AUTEUR Voegt de naam van de auteur in.
AUTEURCERTIFICAATNUMMER Certificaatnummer van de auteur
AUTEUREMAIL Voegt het email adres van de auteur in.
AUTORISATIEDATUM Voegt de autorisatiedatum van het project in.
B BEPALINGSMETHODERISICOPUNTEN Selectie methode gepresenteerd worden die gebruikt is voor het bepalen van de risicopunten
BEPERKINGENTABEL Geeft een overzicht in tabelvorm van de uitsluitingen en/of beperkingen die zijn ingevoerd voor het project
BESCHRIJVINGLOCATIE Plaatst de ingevoerde tekst voor de beschrijving van de locatie.
BIJLAGE Maakt een nieuwe bijlage aan
BIJLAGE_ANALYSERESULTATEN Toont analyseresultaten in de bijlagen
BIJLAGE_SITUATIESCHETS Toont de situatieschets in de bijlagen
BIJLAGE_SMARTDOCUMENTEN Toont SMART-documenten in de bijlagen
BLOOTSTELLINGSREGISTRATIEBEGINDATUM Plaats de datum van het begin van de selectie voor de blootstellingsreistratie
BLOOTSTELLINGSREGISTRATIEEINDDATUM laats de datum van het einde van de selectie voor de blootstellingsreistratie
BLOOTSTELLINGSREGISTRATIEINSPECTEURS Plaatst een opsomming van de geselecteerde inspecteurs in tekstvorm
BLOOTSTELLINGSREGISTRATIETABEL plaatst een tabel met een overzicht van de blootstellingsregistratie.
BLOOTSTELLINGSREGISTRATIETITEL Plaatst de titel van het rapport
BOUWGESCHIEDENIS Plaatst de ingevoerde tekst voor beschrijving van de bouwgeschiedenis
BOUWJAAR Voegt het ingevoerde bouwjaar in
BOUWLAGEN Voegt het ingevoerde aantal bouwlagen in
BOUWWERK Voegt informatie in over het gebruik van het gebouw
C CENTREREN Zorgt dat tekst gecentreerd wordt tot nader bericht
COMPLEXADRES Plaatst het adres van het complex
COMPLEXCODE Plaatst de ingevoerd complexcode in het document
COMPLEXNAAM Plaatst de naam van het complex
COMPLEXOMSCHRIJVING Plaatst de beschrijving van het complex
COMPLEXPLAATSNAAM Plaatst de plaatsnaam van het complex
COMPLEXPOSTCODE Plaatst de postcode van het complex
COMPLEXSAMENSTELLING Plaatst de adressen van een complex in één zin in het document
COMPLEXSAMENSTELLINGTABEL Maakt een tabel aan waarin de samenstelling van een Complex wordt weergegeven
COMPRESSTABEL Comprimeert een tabel.
CONCLUSIES Presenteert de geformuleerde conclusies en ondersteunende informatie in de rapportage
CONCLUSIESAMENVATTING Plaatst de tekst die is ingevoerd in het 'Conclusie voor samenvatting' veld op het 'Conclusie 1' tabblad van Asbest Rapportage
CONCLUSIESAMENVATTING Plaatst de tekst die is ingevoerd voor de 'Conclusies voor de samenvatting' op het 'Conclusie 1' tabblad
CONCLUSIESPERPRIORITEIT Biedt de mogelijkheid om bij risico inventarisaties een opsomming te krijgen.
CONTACTACHTERNAAM Voegt de achternaam van de klant in.
CONTACTPERSOON Voegt de titel, voorletters en achternaam van de contactpersoon bij de klant in.
CONTACTTITEL Voegt de titel van de contactpersoon bij de klant in.
CONTACTVOORLETTERS Voegt de voorletters van de contactpersoon bij de klant in.
CURSIEF Zet cursief tekst aan en uit.
D DATUMSTARTPROJECT Voegt de ingevoerde informatie over de startdatum van het project in.
DATUMUITVOERING Plaatst de datum waarop de inspectie is uitgevoerd
DATUMVANDAAG Voegt de datum van vandaag in.
DATUMVERVALRAPPORT Geeft de vervaldatum van de rapportge weer.
DESKRESEARCHBIJLAGEFORMULIER Genereert een formulier voor in de bijlage waarmee een checklist voor het deskresearch wordt gepresenteerd.
DESKRESEARCHBRONNEN Genereert regels met informatie met gegevens van de bronnen die gebruikt zijn voor de deskresearch.
DESKRESEARCHBRONNENTABEL Genereert een tabel met gegevens van de bronnen die gebruikt zijn voor de deskresearch
DESKRESEARCHBRONNENTABEL1 Genereert een tabel met gegevens van de bronnen die gebruikt zijn voor de deskresearch
DESTRUCTIEFONDERZOEKGEDAAN Biedt de mogelijkheid om een tekst te plaatsen afhankelijk of voor tenminste 1 bron is aangegeven dat er destructief werk is uitgevoerd tijdens de inventarisatie.
DESTRUCTIEFONDERZOEKGEDAANALGEMEEN Plaatst de informatie die onder de algemene conclusie of afronden scherm is ingevoerd over het uitvoeren van destructief onderzoek.
DESTRUCTIEFONDERZOEKTOEGESTAAN Plaatst een tekst afhankelijk van de keuze of destructief onderzoek uitvoeren is toegestaan of niet.
DIAAANTAL Het aantal DIA's dat voor de inventarisatie is geselecteerd
DIGITALEINFORMATIEDRAGERS Scriptcommando plaatst een tabel met informatie over geleverde digitale informatiedragers
DIRECTIEVOERDER Voegt de naam van een eventuele externe directievoerder in
DOELRAPPORT plaatst een opsomming van het doel ofwel de geschiktheid waarvoor het rapport van de inventarisatie geschikt is
DOELRAPPORTTABEL Plaatst een tabel met lijnen rondom in het document over het doel waarvoor het rapport van de inventarisatie geschikt is
E EERDERUITGEVOERDONDERZOEK Genereert een tabel met gegevens van een eventueel eerder uitgevoerde inventarisatie
EERDERUITGEVOERDONDERZOEKACTUALISATIE Plaatst een tekst afhankelijk of er voor 1 of meer van de eerder uitgevoerde onderzoeken is aangegeven dat het een actualisatie betreft
EERDERUITGEVOERDONDERZOEKBUREAU Toont de naam of de namen van de bureau's die de eerdere onderzoeken hebben uitgevoerd
EERDERUITGEVOERDONDERZOEKDATUMRAPPORT Voegt de datum(s) in van eerder uitgevoerde onderzoeken in uitgeschreven vorm of in datumnotatie
EERDERUITGEVOERDONDERZOEKINVENTARISATIETYPE Plaatst de type inventarisaties van de eerder uitgevoerde onderzoeken in een document
EERDERUITGEVOERDONDERZOEKRAPPORTNUMMER Voegt de rapportnummers in die voor eerder uitgevoerde onderzoeken zijn ingevoerd
EERDERUITGEVOERDONDERZOEKRESULTATENTABEL Maakt een tabel aan met een overzicht van de ingevoerde resultaten van de eerder uitgevoerde onderzoeken voor Eindcontroles
EERDERUITGEVOERDONDERZOEKSAMENVATTING Plaatst de ingevoerde tekst over samenvatting van de eerder uitgevoerde onderzoeken
EERDERUITGEVOERDONDERZOEKTABEL Genereert een horizontale tabel met gegevens van een eventueel eerder uitgevoerde inventarisatie
EIGENAAR Voegt de naam van de eigenaar van de locatie bevat
EIGENAARADRES Voegt het adres van de eigenaar van de locatie bevat.
EIGENAAREMAIL Voegt het adres van de eigenaar van de locatie bevat.
EIGENAARPLAATS Voegt de plaats van de eigenaar van de locatie bevat.
EIGENAARPOSTCODE Voegt de postcode van het adres van de eigenaar van de locatie bevat.
EIGENAARTELEFOON Voegt de telefoon van de eigenaar van de locatie bevat.
EIGENDOMZIN Voegt een zin in met de naam van de eigenaar van het terrein.
EIGENFORMULIERTABEL Biedt de mogelijkheid om antwoorden van een eigenformulier direct in een tabel in het document te presenteren
EINDCONTROLEDOCUMENTEN Plaatst een tekst afhankelijk van de gekozen optie of de documenten bij een sanering correct zijn en een eventuele toelichting
EINDCONTROLEEIND Plaatst datum en/of tijd van het einde van de Eindcontrole van een asbest sanering
EINDCONTROLESTART Plaatst datum en/of tijd van de aanvang van de Eindcontrole van een asbest sanering
EINDCONTROLEVISUELEINSPECTIETABEL Dit scriptcommando maakt een tabel aan en plaatst hierin de resultaten van de visuele inspecties van segmenten/bronnen tijdens een eindcontrole
EINDCONTROLEWAARNEMINGSFORMULIER Dit scriptcommando maakt een tabel aan en plaatst hierin de resultaten van de waarnemingen van segmenten/bronnen tijdens een eindcontrole
EINDETABEL Sluit een tabel af.
EVALUATIEFORMULIER Maakt het Evaluatieformulier conform SC540 aan
F FACTUURBTW Plaatst het BTW bedrag dat van toepassing is voor de factuur.
FACTUURDEBITEURENNUMMER Plaatst het debiteurennummer van de klant.
FACTUURNUMMER Plaatst het factuurnummer van de factuur.
FACTUURPRIJSTOTAALEXCLBTW Plaatst het totaalbedrag Exclusief BTW dat van toepassing is voor de factuur.
FACTUURPRIJSTOTAALINCLBTW Plaatst het totaalbedrag Inclusief BTW dat van toepassing is voor de factuur.
FACTUURPRIJZEN Plaatst alle individueel ingevoerde bedragen voor de factuur onder elkaar opgesomd in het Word document.
FACTUURPRIJZENTABEL Maakt een tabel aan met daarin de factuurposten
FACTUURREFERENTIE Voegt de referentie voor de factuur in
FACTUURVERVALDATUM Voegt de vervaldatum van de factuur in
FONT Biedt mogelijkheid om lettertype en grootte in te stellen voor tekst in het document
FOOTER1A Geeft het begin aan van de voettekst voor pagina 1
FOOTER1B Geeft het einde aan van de voettekst voor pagina 1
FOOTER2A Geeft het begin aan van de voettekst voor pagina 2 en de volgende pagina’s.
FOOTER2B Geeft het einde aan van de voettekst voor pagina 2 en volgende (gestart met ‘FOOTER2A’).
FORMULIERVARIABELE Biedt de mogelijkheid om de resultaten van de vragen van de eigen formulieren in een document te plaatsen.
FORMULIERVARIABELECHECKBOX Biedt de mogelijkheid om antwoorden op eigen formulier vragen te presenteren dmv een checkbox
FORMULIERVARIABELEVERZAMELOPMERKINGEN Biedt de mogelijkheid om opmerkingen van vragen van eigen formulieren te verzamelen en pas later te plaatsen
FOTOPROJECT Voegt het bestand in dat de foto representeert die is toegewezen aan ‘Project’.
FOTOPROJECTALL Voegt alle foto's van het project in in het rapport.
FOTOSBIJLAGEN Presenteert aangegeven foto's in Word voor Windows
FOTOSMONSTERS Presenteert de fotos van de monsters
FUNCTIELOCATIE Plaatst de ingevoerde functie van de locatie
G GEBOORTEDATUMUITVOERDER Plaatst de geboortedatum van de inspecteur
GEBRUIKERSADRES Voegt het adres van de gebruikers van de locatie in
GEBRUIKERSNAAM Voegt de naam van de gebruikers van de locatie in
GEBRUIKERSPLAATS Voegt de plaatsnaam van het adres van de gebruikers van de locatie in
GEBRUIKERSVANONDERZOCHTOBJECT Voegt informatie over de gebruikers van de onderzochte locatie
GEBRUIKSDOELEINDE Pakt de aangevinkte opties voor het meldingsformulier voor het gebruik van de locatie uit en vormt een nette zin.
GEENASBESTAANGETROFFENTABEL Maakt een overzicht in een klantspecifieke opmaak aan
GEMEENTE Voegt de naam in van de gemeente waarin de onderzoekslocatie zich bevindt.
GENOMENMONSTERS (vervallen) Maakt een overzicht aan met gegevens over de asbestmonsters die per ruimte en per object zijn genomen.
GENOMENMONSTERS en GENOMENMONSTERS1 Maakt een overzicht aan met gegevens over de asbestmonsters die zijn genomen
GENOMENMONSTERSRESULTAATTEKST Plaatst een samenvatting van de resultaten
GENOMENMONSTERSTEKST Geeft in tekstuele zinnen aan of en eventueel hoeveel asbestmonsters er zijn geanalyseerd c.q. genomen. Zie ook AANTALMONSTERS als alternatief!
GESCHIKTHEIDONDERZOEK Dit scriptcommando plaatst een opsomming van het doel ofwel de geschiktheid waarvoor het rapport van de inventarisatie geschikt is
GESCHIKTHEIDONDERZOEKTEKST Toont de gekozen geschiktheid van het onderzoek/rapport in de tekst
GESCHIKTHEIDONDERZOEKTEKST Toont de gekozen geschiktheid van het onderzoek/rapport in de tekst
GESCHIKTHEIDONDERZOEKTOELICHTING Plaatst informatie over geschiktheid van het rapport (doel) en de toelichting daarop
GEVAARLIJKESITUATIES Voegt de informatie in die is ingevoerd als toelichting bij de vraag of er gevaarlijke situaties van toepassing zijn.
GEVAARLIJKESITUATIESJANEE Voegt de juiste term in die gekozen is voor de vraag of er gevaarlijke situaties van toepassing zijn.
H HANDTEKENINGINVOEGEN Scriptcommando om handtekening voor een bepaalde gekozen naam in te voegen en op te maken
HERHALENEIND bieden de mogelijkheid om stukken script te herhalen, eindpunt
HERHALENSTART bieden de mogelijkheid om stukken script te herhalen, startpunt
HOOFDSTUK genereert een nieuw hoofdstuk
I INHOUD Genereert de inhoudsopgave
INPUTBOX Genereert een Invoerbox die kan worden ingevoerd door de gebruiker (zie ook VARIABELE).
INSPECTIEFORMULIER Maakt het mogelijk om de inspectieformulieren zoals deze in de BRL zijn genoemd automatisch aan te maken voor de bijlage
INVENTARISATIEONDERWERP Zie ONDERWERPINVENTARISATIE
INVENTARISATIEVOLLEDIG (vervangt INVENTARISATIEAGVOLLEDIG) Voegt een term in voor een inventarisatie dat aangeeft of de inventarisatie Volledig of Onvolledig is geweest.
INVOEGENPDF Voegt een PDF in tijdens het genereren van een document
INVOEGENWORDDOC Voegt een Word document in in het rapport
K KADASTRALEGEGEVENS Voegt informatie over de kadastrale ligging in
KADASTRALETEKENING Voegt onder bijlage Kadastrale tekeningen, een of meer kadastrale tekening(en) toe.
KELDER Voegt de informatie in die is ingevoerd voor de Kelder/Kruipruimte.
KERAMISCHEWOL Plaatst een tekst afhankelijk van of er een tekst is ingevoerd over de aanwezigheid van keramisch wol tijdens de inventarisatie
KLANTADRES Voegt het adres van de klant in.
KLANTAFDELING Voegt de afdeling van de klant in.
KLANTEMAIL Voegt het e-mail adres van de klant in.
KLANTFAX Voegt het faxnummer van de klant in.
KLANTLAND Voegt het land van herkomst van de klant in.
KLANTNAAM Voegt de bedrijfsnaam van de klant in.
KLANTNUMMER Voegt het klantnummer van de klant in.
KLANTPOSTCODE Plaats de woonplaats en postcode van de klant in het document
KLANTRECHTSPERSOON Voegt de rechtspersoonsvorm van de klant in.
KLANTTELEFOON Dit commando voegt het telefoonnummer van de klant in.
L LABAANKOMST Voegt de datums in waarop de monsters ter analyse op het laboratorium zijn aangekomen
LABCERTIFICAATNUMMER Voegt de certificaatnummers in die in het ANL-bestand zijn aangegeven.
LABCOORDINATOR Voegt de naam van de coordinator binnen het laboratorium in.
LABNAAM Voegt de naam van het milieulaboratorium in.
LABORATORIUMVOORVRIJGAVE Voegt de naam van een laboratorium voor vrijgave in.
LABPROJECTBESCHRIJVINGSREGEL Voegt de projectnummers in die in het ANL/ALXML-bestand zijn aangegeven
LABUITVOERING Voegt de projectnummers in die in het resultatenbestand zijn aangegeven.
LAVSACTIVERINGSCODE Voegt de ingevoerde activeringscode van LAVS in
LAVSPROJECTCODE Vult de projectcode uit de LAVS in
LAVSZAAKNUMMER Plaats zaaknummer van LAVS project in document
LETTERTYPEVERVANGEN Met dit scriptcommando kunnen de lettertypes bij eindigen van een script worden vervangen
LINKSUITLIJNEN Zorgt dat de tekst links wordt uitgelijnd tot nader bericht.
LOCATIE Voegt de straatnaam van de onderzoekslocatie in
LOCATIEEMAIL Email adres van de locatie
LOCATIEINGEBRUIK Voegt een tekst in afhankelijk of een locatie wel of niet in gebruik is.
LOCATIETELEFOON Telefoonnummer van de locatie
LOCATIETOEGANGSVOORWAARDEN Ingevoerde toegangsvoorwaarden voor de locatie ihk aanmelding CI
M MACRO Voert een macro van de gebruikte tekstverwerker uit.
MATERIALEN Plaatst een overzichtvan het type asbesthoudend materiaal aangetroffen op locatie.
MELDDATAINVOEGEN Biedt de mogelijkheid om een informatie eenheid uit MELDDATA.DAT in te voegen in een document
MIJNADRES Voegt het adres van uw bedrijf in.
MIJNBEDRIJF Voegt de naam van het bedrijf in dat het project uitvoert.
MIJNCERTIFICAAT Voegt het certificaatnummer in van het bedrijf dat het project uitvoert.
MIJNEMAIL Voegt het algemene e-mail adres van uw bedrijf in.
MIJNFAX Voegt het faxnummer in van het bedrijf dat het project uitvoert.
MIJNPLAATS Voegt de postcode en plaatsnaam van uw bedrijf in.
MOGELIJKAANWEZIGETOEPASSINGEN Voegt de tekst in die is ingevoerd in het veld 'Mogelijk aanwezige asbesthoudende toepassingen' bij deskresearch.
N NAAMUITVOERDER Plaatst de naam van de medewerker die de inventarisatie heeft uitgevoerd
NIETINSPECTEERBAREOBJECTEN Maakt een overzicht aan met objecten die niet inspecteerbaar bleken te zijn
NIETINSPECTEERBAREOBJECTENZIN Plaatst een zin afhankelijk of er wel of niet objecten zijn die niet inspecteerbaar bleken of als er nog meer Asbest wordt vermoed.
NOTITIESENAFSPRAKENTABEL Plaatst notities en afspraken als een tabel in documenten
O OMVANGONDERZOEK Plaatst een opsomming van de omvang ofwel reikwijdte van het onderzoek in beeld
OMVANGONDERZOEKKORT Vvoegt de korte omschrijving van de omvang van het onderzoek in.
OMVANGONDERZOEKTABEL Uitbreiding op het scriptcommando OMVANGONDERZOEK
ONDERSTREPEN Scriptcommando zet onderstrepen tekst aan en uit.
ONDERWERPINVENTARISATIE Plaats het ingevoerde onderwerp van de inventarisatie in het document.
ONDERZOCHTERUIMTEN Maakt een overzicht aan met de namen van de ruimten die onderzochte zijn met omschrijving.
ONDERZOCHTERUIMTENTABEL Geeft een overzicht in tabelvorm van de ruimten die zijn gedefinieerd voor de locatie
ONVOLLEDIGONDERZOEK Presenteert de motivering voor een onvolledig uitgevoerd inventarisatie onderzoek zoals ingevoerd in het conclusiescherm
ONVOORZIENOBJECTEN Plaats informatie over de aanwezigheid van onvoorziene objecten, dit zijn objecten die niet in het inventarisatieplan zijn opgenomen.
OPDRACHTGEVER Voegt de naam van de opdrachtgever in.
OPDRACHTOMSCHRIJVING Voegt de informatie in die is ingevoerd voor de opdrachtomschrijving.
OPMERKINGEN Presenteert de opmerkingen die tijdens de inventarisatie in Asbest Office zijn gemaakt in de rapportages.
OPPERVLAKTE Voegt de oppervlakte van de onderzoekslocatie in, inclusief eenheden.
OPPERVLAKTEBEBOUWD Voegt tekst in betreffende het bebouwde oppervlakte, inclusief eenheden.
OPPERVLAKTEZIN Voegt een zin in aangaande de oppervlakte van de onderzoekslocatie.
ORDERNUMMER Voegt het ordernummer voor de inventarisatie in.
OVERIGEINFORMATIEINVENTARISATIE Presenteert de ingevoerde informatie uit het veld 'Overige informatie inventarisatie.
P PAGINA Genereert een nieuwe pagina.
PAGINAORIENTATIE Wijzigt de orientatie van de pagina.
PLAATSNAAM Dit scriptcommando voegt de plaatsnaam in waar het onderzoek plaats vindt.
PLANNINGCALAMITEIT Plaatst een tekst die afhankelijk is of er bij de planning is aangegevens dat het een calamiteit betreft
PLANNINGEIND Moment van eindigen van de inspectie
PLANNINGEINDTIJD Tijdstip voor einde van de inventarisatie
PLANNINGSTART Moment van starten van de inspectie
PLANNINGSTARTTIJD Tijdstip voor start van de inventarisatie
POSTCODELOCATIE Plaatst de postcode van de locatie die is onderzocht
PROJECTBEGELEIDING Voegt de naam van een eventuele externe projectbegeleider in.
PROJECTLEIDER Voegt de naam van de projectleider binnen het bedrijf in
PROJECTLEIDEREMAIL Plaatst het e-mail adres van de Projectleider van het onderzoek.
PROJECTLEIDERTELEFOON Plaatst het telefoonnummer van de Projectleider van het onderzoek
PROJECTNUMMER Voegt het projectnummer in.
PROJECTOMSCHRIJVING Geeft de projectomschrijving aan zoals deze tijdens de inventarisatie is ingevuld
PROJECTSPECIFIEKEBEPERKINGENINSPECTIE Plaatst informatie over eventuele projectspecifieke beperkingen.
PROJECTTABEL Voegt een standaardtabel in met details van het project.
R RAPPORTREFERENTIENUMMER Voegt de ingevoerde status van het rapport in.
RAPPORTSTATUS Voegt de ingevoerde status van het rapport in.
RAPPORTVERSIENUMMER Voegt het ingevoerde versienummer van het rapport in.
RECENTESANERINGEN Plaatst informatie over eventuele saneringen die in het recente verleden hebben plaatsgevonden.
RECHTSUITLIJNEN Zorgt dat de tekst rechts wordt uitgelijnd tot nader bericht.
REFERENTIERAPPORT Voegt de ingevoerde referentienummer van het rapport in
REGEL Voegt een nieuwe regel toe in dezelfde paragraaf.
REIKWIJDTEONDERZOEK Plaatst een opsomming van de omvang ofwel reikwijdte van het onderzoek in beeld
REIKWIJDTEONDERZOEKTEKST Plaatst de gekozen reikwijdte van het onderzoek in de tekst
REIKWIJDTEONDERZOEKTOELICHTING Plaatst informatie over de reikwijdte (omvang) van de inventarisatie
REPEATEIND bieden de mogelijkheid om stukken script te herhalen, eindpunt
REPEATSTART bieden de mogelijkheid om stukken script te herhalen, startpunt
REPORTDATE Voegt de rapportdatum in (bijvoorbeeld 6 juni 2013).
RESEARCHAANDACHTSPUNTEN Voegt een opsomming in van de aandachtspunten voor de inventarisatie, die zijn vastgesteld op basis van de deskresearch.
RESEARCHBRONNEN Voegt een opsomming in van de bronnen die voor de deskresearch zijn geraadpleegd.
RESULTATENANALYSESTABEL Voegt tabellen in met de analyseresultaten op Asbest.
RESULTATENSAMENVATTING Geeft een overzicht van alle ruimten met objecten en voor deze objecten het vermoeden van asbest.
RESULTATENVISUELEINSPECTIE Maakt een overzicht van de objecten en ruimten en de resultaten van de visuele inspectie.
RISICOBEOORDELING Plaatst een opsomming van het soort risicobeoordeling van het onderzoek in beeld conform de voorschriften in SC540:2011.
RISICOBEOORDELINGTABEL P plaatst een opsomming van het soort risicobeoordeling van het onderzoek.
RISICOBEOORDELINGTEKST Plaatst de gekozen tekst voor risicobeoordeling
RISICOKLASSENAANTAL Biedt de mogelijkheid om het aantal objecten waarvoor een bepaalde risicoklasse geldt te tellen en te presenteren.
RISICOKLASSENTABEL Plaatst tabel met de risicoklassen per ruimte en object.
RISICOPUNTENTABEL Plaatst tabel met de score en risicoprioriteit per object.
S SANERINGBEDRIJF Presenteert de naam van het bedrijf dat de sanering heeft uitgevoerd
SANERINGBEDRIJFADRES Presenteert het adres van het bedrijf dat de sanering heeft uitgevoerd
SANERINGBEDRIJFCONTACTPERSOON Presenteert de naam van de contactpersoon van het bedrijf dat de sanering heeft uitgevoerd
SANERINGBEDRIJFPLAATS Presenteert de plaatsnaam van het bedrijf dat de sanering heeft uitgevoerd
SANERINGBEDRIJFSC530CERTIFICAAT Hiermee kan een tekst geplaatst worden afhankelijk van de optie die is gekozen op de vraag of het saneringsbedrijf in het bezit is van een SC530 certificaat
SANERINGDTAAANWEZIG Hiermee kan een tekst geplaatst worden afhankelijk van de optie die is gekozen op de vraag of de DTA-er aanwezig was tijdens de inspectie van het saneringsgebied
SANERINGEINDCONCLUSIE Plaatst een tekst afhankelijk van de gekozen optie of de sanering in totaliteit correct is uitgevoerd en een eventuele toelichting
SANERINGHANDBOEKCODE Presenteert de ingevoerde code van het saneringhandboek
SANERINGHANDBOEKTOELICHTING Hiermee kan de toelichting op het saneringshandboek geplaatst worden
SANERINGINVENTARISATIEBUREAU Voegt de namen in van de inventarisatiebureaus die voor eerder uitgevoerde onderzoeken zijn ingevoerd
SANERINGINVENTARISATIEDATUMRAPPORT Toont de datum(s) van de inventarisatie(s) die voorafgaand aan de sanering zijn uitgevoerd
SANERINGINVENTARISATIERAPPORTNUMMER Toont de rapportnummers van de inventarisatie(s) die voorafgaand aan de sanering zijn uitgevoerd
SANERINGINVENTARISATIETYPE Toont de type(s) van de inventarisatie(s) die voorafgaand aan de sanering zijn uitgevoerd
SANERINGNIETGEINSPECTEERDEDELEN Opsomming achter bullets van de niet geinspecteerde delen tijdens een eindcontrole
SANERINGOPPERVLAKTEINSPECTIEGEBIED Plaatst de oppervlakte van het inspectiegebied in het document
SANERINGRISICOKLASSE Presenteert de ingevoerde risicoklasse voor de sanering bij een eindcontrole
SANERINGSITUATIE Presenteert de ingevoerde situatie van de sanering bij een eindcontrole
SANERINGSLOOPMELDINGAANWEZIG Hiermee kan een tekst geplaatst worden afhankelijk van de optie die is gekozen op de vraag of er een sloopmelding op de locatie aanwezig is
SANERINGSURGENTIETABEL Plaatst tabel met de risicoklassen en saneringsurgentie per ruimte en object.
SANERINGTOELICHTINGUITVOERING Plaatst een ingevoerde tekst waarmee de uitvoering van de sanering wordt toegelicht
SANERINGVRIJGEGEVENDOORDTA Hiermee kan een tekst geplaatst worden afhankelijk van de optie die is gekozen op de vraag of het saneringsgebied al vrijgegeven is door de DTA-er
SANERINGWEEROMSTANDIGHEDEN Presenteert de ingevoerde weeromstandigheden tijdens de sanering bij een eindcontrole
SANERINGWEEROMSTANDIGHEDENTEMPERATUUR Voegt de temperatuur tijdens de sanering in die is ingevoerd voor een eindcontrole
SCAUITVOERDER Plaatst de SCA code van de inspecteur
SECTIE Genereert een nieuwe sectie.
SECTIENIEUW Genereert in een Word document een nieuwe opmaak sectie
SITUATIECONFORMWERKPLAN Plaatst informatie over of het werkplan overeenkomt met de situatie op de locatie
SITUATIESCHETS Voegt, zoals opgegeven onder ‘Bijlage situatieschets’ in
SMARTDOCUMENTEN Voegt, zoals opgegeven onder ‘Bijlage Analyseresultaten en SMA-rt documenten in
STATUSRAPPORT Voegt de ingevoerde status van het rapport in.
SUBSECTIE Maakt een subsectie aan.
SYMBOOLINVOEGEN Biedt de mogelijkheid om een symbool van een bepaald lettertype in te voegen
T TABEL Voegt een tabel in.
TABELKOLOMBREEDTE Definieert de breedte van de kolom in een tabel waarin de cursor zich op dat moment bevind.
TECHNISCHEINSTALLATIESSAMENVATTING Biedt de mogelijkheid om een tekst te plaatsen die afhankelijk is van of er wel of niet technische installaties zijn aangegeven en in welk aantal
TECHNISCHVERANTWOORDELIJKE Presenteert de naam en DIA code van de technisch verantwoordelijke voor de inventarisatie
TECHNISCHVERANTWOORDELIJKEDIACODE Plaatst de DIA code van de technisch verantwoordelijke
TEKST Voegt vaste tekst in.
TELEFOON Voegt het telefoonnummer in van het Adviesbureau.
TELEFOONAUTEUR Voegt het telefoon-/toestelnummer in van de auteur
TESANERENRUIMTEN Plaatst een tabel met informatie over ruimten/objecten die aanleiding geven tot directe sanering.
TIJDSTIPUITVOERING Voegt het tijdstip van uitvoering van de inventarisatie of risicobeoordeling in
TOEKOMSTIGGEBRUIK Voegt het toekomstige gebruik van de locatie in.
TOPLAAGINSPECTIE Plaatst een tekst afhankelijk of er wel of geen toplaag inspectie tijdens de inventarisatie is uitgevoerd
TWEEDELEZER Voegt de naam in van een tweede lezer van het rapport
TYPE0ONDERZOEKADVIES Plaatst de omschrijving van het advies voor het al dan niet uitvoeren van een Type 0 onderzoek.
TYPE0ONDERZOEKREDEN Plaatst de reden voor het uitvoeren van een Type 0 onderzoek zoals ingevoerd in het Conclusiescherm.
TYPEBONDERZOEKADVIES Plaatst de omschrijving van het advies voor het al dan niet uitvoeren van een Type B onderzoek.
TYPEBONDERZOEKFOTOBIJLAGE Genereert een tabel alle objecten waarvoor een redelijk vermoeden bestaat voor de aanwezigheid van meer indirect waarneembaar asbest.
TYPEBONDERZOEKREDEN Plaatst de reden voor het uitvoeren van een Type B onderzoek zoals ingevoerd in het Conclusiescherm.
TYPEBONDERZOEKTABEL Plaatst een tabel met de ruimtes/objecten waarvoor er een redelijk vermoeden bestaat voor de aanwezigheid van meer indirect waarneembaar asbest.
TYPEINVENTARISATIE opmaak 1-4 Plaatst tekst in beeld over de type inventarisaties die zijn uitgevoerd. Beschrijft situatie met in rubriek 1 de waarde 1, 2, 3 of 4
TYPEINVENTARISATIE opmaak 5 en 6 Plaatst tekst in beeld over de type inventarisaties die zijn uitgevoerd. Beschrijft situatie met in rubriek 1 de waarde 5
TYPEINVENTARISATIETABEL Plaatst een tabel met lijnen rondom in het document over de type inventarisaties die zijn uitgevoerd.
TYPEONDERZOEK Voegt het type onderzoek in.
U UITSLUITINGENENBEPERKINGENTABEL Geeft een overzicht in tabelvorm van de uitsluitingen en/of beperkingen die zijn ingevoerd voor het project.
UITSLUITINGENTABEL Geeft een overzicht in tabelvorm van de uitsluitingen en/of beperkingen die zijn ingevoerd voor het project.
UITVOERENSTART en UITVOERENEIND Kan op basis van een bepaalde voorwaarden een blok tekst wel of niet uitvoeren. Altijd in combinatie met afsluitende UITVOERENEIND
V VALIDATIEMETINGEN Dit scriptcommando plaatst een tabel met informatie over rapporten met validatiemetingen en de documenten die daarbij horen
VARIABELE Voegt de waarde van een door de gebruiker gedefinieerde variabele in.
VARIABELEFORMULIER Gelijk aan FORMULIERVARIABELE
VEILIGHEIDSMAATREGELEN Plaatst een tekst afhankelijk van de gekozen optie of de veiligheidsmaatregelen tijdens de sanering correct zijn en een eventuele toelichting
VERSIENUMMERRAPPORT Gelijk aan RAPPORTVERSIENUMMER
VERVALDATUMRAPPORT Voegt de ingevoerde informatie over de vervaldatum van het rapport in
VERVOLGAANPAK
VET Schakelt vet tekst aan en uit.
VOLGENDECEL Verplaatst de cursor naar de volgende cel in een tabel.
VOORONDERZOEKSAMENVATTING Geeft een samenvatting van de vooronderzoeksbronnen.
VOORONDERZOEKVOLDOET Plaatst informatie of het vooronderzoek voldoet aan de eisen
W WEBSITE Voegt het adres in van de website van het bedrijf.
X XCOORDINAAT Voegt de X-coördinaat van het te onderzoeken perceel in.
Y YCOORDINAAT Voegt de Y-coördinaat van het te onderzoeken perceel in.
Z ZOLDER Voegt de informatie in die is ingevoerd over de zolder van een onderzochte locatie.
Commando Omschrijving
AUTORISATIEDATUM Voegt de autorisatiedatum van het project in.
BOUWJAAR Voegt het ingevoerde bouwjaar in
DATUMSTARTPROJECT Voegt de ingevoerde informatie over de startdatum van het project in.
DATUMUITVOERING Plaatst de datum waarop de inspectie is uitgevoerd
DATUMVANDAAG Voegt de datum van vandaag in.
DATUMVERVALRAPPORT Geeft de vervaldatum van de rapportge weer.
FONT Biedt mogelijkheid om lettertype en grootte in te stellen voor tekst in het document
GEBOORTEDATUMUITVOERDER Plaatst de geboortedatum van de inspecteur
GEBRUIKERSVANONDERZOCHTOBJECT Voegt informatie over de gebruikers van de onderzochte locatie
LETTERTYPEVERVANGEN Met dit scriptcommando kunnen de lettertypes bij eindigen van een script worden vervangen
PLANNINGCALAMITEIT Plaatst een tekst die afhankelijk is of er bij de planning is aangegevens dat het een calamiteit betreft
PLANNINGEIND Moment van eindigen van de inspectie
PLANNINGEINDTIJD Tijdstip voor einde van de inventarisatie
PLANNINGSTART Moment van starten van de inspectie
PLANNINGSTARTTIJD Tijdstip voor start van de inventarisatie
REPORTDATE Voegt de rapportdatum in (bijvoorbeeld 6 juni 2013).
SANERINGINVENTARISATIEDATUMRAPPORT Toont de datum(s) van de inventarisatie(s) die voorafgaand aan de sanering zijn uitgevoerd
VARIABELE Voegt de waarde van een door de gebruiker gedefinieerde variabele in.
VERVALDATUMRAPPORT Voegt de ingevoerde informatie over de vervaldatum van het rapport in
VERVOLGAANPAK
Commando Omschrijving
AANHEF Voegt een aanhef in met de informatie van de klant
ADRESSERING Voegt het volledige adres van de opdrachtgever in.
AFBEELDINGINVOEGEN Scriptcommando om afbeelding in te voegen en op te maken. Bijzondere functie voor logo Opdrachtgever en Eigenaar uit KIS en handtekeningen van medewerkers
ASBESTINVENTARISATIEBEDRIJFEXTERN Voegt de naam van een eventuele van toepassing zijnde extern asbestinventarisatiebedrijf in
ASBESTINVENTARISATIEBEDRIJFEXTERNASCERTCODE Voegt de Ascert code van een eventuele van toepassing zijnde extern asbestinventarisatiebedrijf in
ASBESTVERWIJDERINGSBEDRIJF Voegt de naam van een eventuele van toepassing zijnde asbestverwijderingsbedrijf in
AUTEUR Voegt de naam van de auteur in.
AUTEUREMAIL Voegt het email adres van de auteur in.
COMPLEXSAMENSTELLING Plaatst de adressen van een complex in één zin in het document
CONTACTACHTERNAAM Voegt de achternaam van de klant in.
CONTACTPERSOON Voegt de titel, voorletters en achternaam van de contactpersoon bij de klant in.
CONTACTTITEL Voegt de titel van de contactpersoon bij de klant in.
CONTACTVOORLETTERS Voegt de voorletters van de contactpersoon bij de klant in.
DIRECTIEVOERDER Voegt de naam van een eventuele externe directievoerder in
EERDERUITGEVOERDONDERZOEKBUREAU Toont de naam of de namen van de bureau's die de eerdere onderzoeken hebben uitgevoerd
EERDERUITGEVOERDONDERZOEKRAPPORTNUMMER Voegt de rapportnummers in die voor eerder uitgevoerde onderzoeken zijn ingevoerd
EIGENAAR Voegt de naam van de eigenaar van de locatie bevat
EIGENAARADRES Voegt het adres van de eigenaar van de locatie bevat.
EIGENAAREMAIL Voegt het adres van de eigenaar van de locatie bevat.
EIGENAARPLAATS Voegt de plaats van de eigenaar van de locatie bevat.
EIGENAARPOSTCODE Voegt de postcode van het adres van de eigenaar van de locatie bevat.
EIGENAARTELEFOON Voegt de telefoon van de eigenaar van de locatie bevat.
EIGENDOMZIN Voegt een zin in met de naam van de eigenaar van het terrein.
EIGENFORMULIERTABEL Biedt de mogelijkheid om antwoorden van een eigenformulier direct in een tabel in het document te presenteren
FONT Biedt mogelijkheid om lettertype en grootte in te stellen voor tekst in het document
GEBOORTEDATUMUITVOERDER Plaatst de geboortedatum van de inspecteur
GEBRUIKERSVANONDERZOCHTOBJECT Voegt informatie over de gebruikers van de onderzochte locatie
GEMEENTE Voegt de naam in van de gemeente waarin de onderzoekslocatie zich bevindt.
HANDTEKENINGINVOEGEN Scriptcommando om handtekening voor een bepaalde gekozen naam in te voegen en op te maken
KLANTADRES Voegt het adres van de klant in.
KLANTAFDELING Voegt de afdeling van de klant in.
KLANTEMAIL Voegt het e-mail adres van de klant in.
KLANTFAX Voegt het faxnummer van de klant in.
KLANTLAND Voegt het land van herkomst van de klant in.
KLANTNAAM Voegt de bedrijfsnaam van de klant in.
KLANTNUMMER Voegt het klantnummer van de klant in.
KLANTRECHTSPERSOON Voegt de rechtspersoonsvorm van de klant in.
KLANTTELEFOON Dit commando voegt het telefoonnummer van de klant in.
LETTERTYPEVERVANGEN Met dit scriptcommando kunnen de lettertypes bij eindigen van een script worden vervangen
MIJNADRES Voegt het adres van uw bedrijf in.
MIJNBEDRIJF Voegt de naam van het bedrijf in dat het project uitvoert.
MIJNCERTIFICAAT Voegt het certificaatnummer in van het bedrijf dat het project uitvoert.
MIJNEMAIL Voegt het algemene e-mail adres van uw bedrijf in.
MIJNFAX Voegt het faxnummer in van het bedrijf dat het project uitvoert.
MIJNPLAATS Voegt de postcode en plaatsnaam van uw bedrijf in.
NAAMUITVOERDER Plaatst de naam van de medewerker die de inventarisatie heeft uitgevoerd
OPDRACHTGEVER Voegt de naam van de opdrachtgever in.
PROJECTBEGELEIDING Voegt de naam van een eventuele externe projectbegeleider in.
PROJECTLEIDER Voegt de naam van de projectleider binnen het bedrijf in
PROJECTLEIDEREMAIL Plaatst het e-mail adres van de Projectleider van het onderzoek.
PROJECTLEIDERTELEFOON Plaatst het telefoonnummer van de Projectleider van het onderzoek
PROJECTOMSCHRIJVING Geeft de projectomschrijving aan zoals deze tijdens de inventarisatie is ingevuld
SANERINGBEDRIJFSC530CERTIFICAAT Hiermee kan een tekst geplaatst worden afhankelijk van de optie die is gekozen op de vraag of het saneringsbedrijf in het bezit is van een SC530 certificaat
SANERINGDTAAANWEZIG Hiermee kan een tekst geplaatst worden afhankelijk van de optie die is gekozen op de vraag of de DTA-er aanwezig was tijdens de inspectie van het saneringsgebied
SANERINGINVENTARISATIEBUREAU Voegt de namen in van de inventarisatiebureaus die voor eerder uitgevoerde onderzoeken zijn ingevoerd
SANERINGINVENTARISATIETYPE Toont de type(s) van de inventarisatie(s) die voorafgaand aan de sanering zijn uitgevoerd
SCAUITVOERDER Plaatst de SCA code van de inspecteur
TECHNISCHVERANTWOORDELIJKE Presenteert de naam en DIA code van de technisch verantwoordelijke voor de inventarisatie
TELEFOON Voegt het telefoonnummer in van het Adviesbureau.
TELEFOONAUTEUR Voegt het telefoon-/toestelnummer in van de auteur
TWEEDELEZER Voegt de naam in van een tweede lezer van het rapport
VARIABELE Voegt de waarde van een door de gebruiker gedefinieerde variabele in.
WEBSITE Voegt het adres in van de website van het bedrijf.
Commando Omschrijving
AANGETROFFENASBESTFOTO Geeft een overzicht van het asbesthoudend materiaal dat daadwerkelijk is aangetroffen op de locatie.
AANGETROFFENASBESTFOTOVARIANT1 Geeft een overzicht van het asbesthoudend materiaal dat daadwerkelijk is aangetroffen op de locatie inclusief een eventuele foto.
AFBEELDINGINVOEGEN Scriptcommando om afbeelding in te voegen en op te maken. Bijzondere functie voor logo Opdrachtgever en Eigenaar uit KIS en handtekeningen van medewerkers
ANALYSERESULTATEN Voegt ‘Bijlage Analyseresultaten en SMART documenten of een aantal blanco paginas in.
BIJLAGE Maakt een nieuwe bijlage aan
BIJLAGE_ANALYSERESULTATEN Toont analyseresultaten in de bijlagen
BIJLAGE_SITUATIESCHETS Toont de situatieschets in de bijlagen
BIJLAGE_SMARTDOCUMENTEN Toont SMART-documenten in de bijlagen
DESKRESEARCHBIJLAGEFORMULIER Genereert een formulier voor in de bijlage waarmee een checklist voor het deskresearch wordt gepresenteerd.
EINDCONTROLEWAARNEMINGSFORMULIER Dit scriptcommando maakt een tabel aan en plaatst hierin de resultaten van de waarnemingen van segmenten/bronnen tijdens een eindcontrole
EVALUATIEFORMULIER Maakt het Evaluatieformulier conform SC540 aan
FONT Biedt mogelijkheid om lettertype en grootte in te stellen voor tekst in het document
FORMULIERVARIABELE Biedt de mogelijkheid om de resultaten van de vragen van de eigen formulieren in een document te plaatsen.
FOTOPROJECTALL Voegt alle foto's van het project in in het rapport.
FOTOSBIJLAGEN Presenteert aangegeven foto's in Word voor Windows
INSPECTIEFORMULIER Maakt het mogelijk om de inspectieformulieren zoals deze in de BRL zijn genoemd automatisch aan te maken voor de bijlage
INVOEGENPDF Voegt een PDF in tijdens het genereren van een document
INVOEGENWORDDOC Voegt een Word document in in het rapport
KADASTRALEGEGEVENS Voegt informatie over de kadastrale ligging in
KADASTRALETEKENING Voegt onder bijlage Kadastrale tekeningen, een of meer kadastrale tekening(en) toe.
LETTERTYPEVERVANGEN Met dit scriptcommando kunnen de lettertypes bij eindigen van een script worden vervangen
NOTITIESENAFSPRAKENTABEL Plaatst notities en afspraken als een tabel in documenten
REPEATEIND bieden de mogelijkheid om stukken script te herhalen, eindpunt
REPEATSTART bieden de mogelijkheid om stukken script te herhalen, startpunt
RESEARCHBRONNEN Voegt een opsomming in van de bronnen die voor de deskresearch zijn geraadpleegd.
RESULTATENANALYSESTABEL Voegt tabellen in met de analyseresultaten op Asbest.
SITUATIESCHETS Voegt, zoals opgegeven onder ‘Bijlage situatieschets’ in
SMARTDOCUMENTEN Voegt, zoals opgegeven onder ‘Bijlage Analyseresultaten en SMA-rt documenten in
VARIABELE Voegt de waarde van een door de gebruiker gedefinieerde variabele in.
VARIABELEFORMULIER Gelijk aan FORMULIERVARIABELE
Commando Omschrijving
AANGETROFFENASBESTFOTO Geeft een overzicht van het asbesthoudend materiaal dat daadwerkelijk is aangetroffen op de locatie.
AANGETROFFENASBESTFOTOVARIANT1 Geeft een overzicht van het asbesthoudend materiaal dat daadwerkelijk is aangetroffen op de locatie inclusief een eventuele foto.
FONT Biedt mogelijkheid om lettertype en grootte in te stellen voor tekst in het document
FOTOPROJECT Voegt het bestand in dat de foto representeert die is toegewezen aan ‘Project’.
FOTOPROJECTALL Voegt alle foto's van het project in in het rapport.
FOTOSBIJLAGEN Presenteert aangegeven foto's in Word voor Windows
FOTOSMONSTERS Presenteert de fotos van de monsters
LETTERTYPEVERVANGEN Met dit scriptcommando kunnen de lettertypes bij eindigen van een script worden vervangen
Commando Omschrijving
AANGETROFFENASBESTFOTOVARIANT1 Geeft een overzicht van het asbesthoudend materiaal dat daadwerkelijk is aangetroffen op de locatie inclusief een eventuele foto.
AANGETROFFENASBESTSAMENVATTING of opsomming in een zin Geeft een SAMENVATTING van het asbesthoudend materiaal dat daadwerkelijk is aangetroffen op de locatie
AANGETROFFENASBESTSAMENVATTINGKORT Kan een tekst in het document plaatsen afhankelijk van of er wel of geen asbest is aangetroffen.
AANGETROFFENASBESTTABEL Geeft een overzicht in tabelvorm van het asbesthoudend materiaal dat daadwerkelijk is aangetroffen op de locatie.
AANGETROFFENASBESTTABEL1 Geeft een overzicht in tabelvorm van het asbesthoudend materiaal dat daadwerkelijk is aangetroffen op de locatie.
AANTALMONSTERS Biedt de mogelijkheid om het aantal uitgevoerde asbestanalyses te plaatsen
AANTALMONSTERSRESULTATEN Kan het aantal monsters op basis van overschrijdingen tellen en presenteren
AANVULLENDONDERZOEKADVIES Plaatst de keuze voor advies aanvullend onderzoek en de toelichting daarbij
AFBEELDINGINVOEGEN Scriptcommando om afbeelding in te voegen en op te maken. Bijzondere functie voor logo Opdrachtgever en Eigenaar uit KIS en handtekeningen van medewerkers
ARBOMIDDELENVOLDOEN Toont informatie of de beschikbaar Arbomiddelen voldoen
ASBESTVERDACHTEMATERIALENBUITENTOEPASSINGSGEBIEDTABEL Dit scriptcommando geeft een overzicht in tabelvorm van de items die buiten het toepassingsgebied van de regeling vallen die zijn ingevoerd voor het project. Zie voor meer informatie het scriptcommando Zie UITSLUITINGENENBEPERKINGENTABEL
COMPLEXCODE Plaatst de ingevoerd complexcode in het document
COMPLEXNAAM Plaatst de naam van het complex
COMPLEXSAMENSTELLING Plaatst de adressen van een complex in één zin in het document
CONCLUSIESAMENVATTING Plaatst de tekst die is ingevoerd in het 'Conclusie voor samenvatting' veld op het 'Conclusie 1' tabblad van Asbest Rapportage
CONCLUSIESAMENVATTING Plaatst de tekst die is ingevoerd voor de 'Conclusies voor de samenvatting' op het 'Conclusie 1' tabblad
DESTRUCTIEFONDERZOEKGEDAAN Biedt de mogelijkheid om een tekst te plaatsen afhankelijk of voor tenminste 1 bron is aangegeven dat er destructief werk is uitgevoerd tijdens de inventarisatie.
EERDERUITGEVOERDONDERZOEKBUREAU Toont de naam of de namen van de bureau's die de eerdere onderzoeken hebben uitgevoerd
EERDERUITGEVOERDONDERZOEKDATUMRAPPORT Voegt de datum(s) in van eerder uitgevoerde onderzoeken in uitgeschreven vorm of in datumnotatie
EERDERUITGEVOERDONDERZOEKINVENTARISATIETYPE Plaatst de type inventarisaties van de eerder uitgevoerde onderzoeken in een document
EERDERUITGEVOERDONDERZOEKRAPPORTNUMMER Voegt de rapportnummers in die voor eerder uitgevoerde onderzoeken zijn ingevoerd
EERDERUITGEVOERDONDERZOEKRESULTATENTABEL Maakt een tabel aan met een overzicht van de ingevoerde resultaten van de eerder uitgevoerde onderzoeken voor Eindcontroles
EERDERUITGEVOERDONDERZOEKSAMENVATTING Plaatst de ingevoerde tekst over samenvatting van de eerder uitgevoerde onderzoeken
EIGENFORMULIERTABEL Biedt de mogelijkheid om antwoorden van een eigenformulier direct in een tabel in het document te presenteren
EINDCONTROLEVISUELEINSPECTIETABEL Dit scriptcommando maakt een tabel aan en plaatst hierin de resultaten van de visuele inspecties van segmenten/bronnen tijdens een eindcontrole
FONT Biedt mogelijkheid om lettertype en grootte in te stellen voor tekst in het document
FORMULIERVARIABELE Biedt de mogelijkheid om de resultaten van de vragen van de eigen formulieren in een document te plaatsen.
FORMULIERVARIABELECHECKBOX Biedt de mogelijkheid om antwoorden op eigen formulier vragen te presenteren dmv een checkbox
FORMULIERVARIABELEVERZAMELOPMERKINGEN Biedt de mogelijkheid om opmerkingen van vragen van eigen formulieren te verzamelen en pas later te plaatsen
FUNCTIELOCATIE Plaatst de ingevoerde functie van de locatie
GEBRUIKERSADRES Voegt het adres van de gebruikers van de locatie in
GEBRUIKERSNAAM Voegt de naam van de gebruikers van de locatie in
GEBRUIKERSPLAATS Voegt de plaatsnaam van het adres van de gebruikers van de locatie in
GEBRUIKSDOELEINDE Pakt de aangevinkte opties voor het meldingsformulier voor het gebruik van de locatie uit en vormt een nette zin.
GEENASBESTAANGETROFFENTABEL Maakt een overzicht in een klantspecifieke opmaak aan
GESCHIKTHEIDONDERZOEK Dit scriptcommando plaatst een opsomming van het doel ofwel de geschiktheid waarvoor het rapport van de inventarisatie geschikt is
GESCHIKTHEIDONDERZOEKTEKST Toont de gekozen geschiktheid van het onderzoek/rapport in de tekst
GESCHIKTHEIDONDERZOEKTEKST Toont de gekozen geschiktheid van het onderzoek/rapport in de tekst
GESCHIKTHEIDONDERZOEKTOELICHTING Plaatst informatie over geschiktheid van het rapport (doel) en de toelichting daarop
HANDTEKENINGINVOEGEN Scriptcommando om handtekening voor een bepaalde gekozen naam in te voegen en op te maken
INVOEGENWORDDOC Voegt een Word document in in het rapport
KADASTRALEGEGEVENS Voegt informatie over de kadastrale ligging in
KLANTPOSTCODE Plaats de woonplaats en postcode van de klant in het document
LAVSACTIVERINGSCODE Voegt de ingevoerde activeringscode van LAVS in
LAVSPROJECTCODE Vult de projectcode uit de LAVS in
LAVSZAAKNUMMER Plaats zaaknummer van LAVS project in document
LETTERTYPEVERVANGEN Met dit scriptcommando kunnen de lettertypes bij eindigen van een script worden vervangen
MATERIALEN Plaatst een overzichtvan het type asbesthoudend materiaal aangetroffen op locatie.
MELDDATAINVOEGEN Biedt de mogelijkheid om een informatie eenheid uit MELDDATA.DAT in te voegen in een document
NIETINSPECTEERBAREOBJECTEN Maakt een overzicht aan met objecten die niet inspecteerbaar bleken te zijn
NOTITIESENAFSPRAKENTABEL Plaatst notities en afspraken als een tabel in documenten
OMVANGONDERZOEK Plaatst een opsomming van de omvang ofwel reikwijdte van het onderzoek in beeld
OMVANGONDERZOEKKORT Vvoegt de korte omschrijving van de omvang van het onderzoek in.
OMVANGONDERZOEKTABEL Uitbreiding op het scriptcommando OMVANGONDERZOEK
ONDERZOCHTERUIMTEN Maakt een overzicht aan met de namen van de ruimten die onderzochte zijn met omschrijving.
ONVOLLEDIGONDERZOEK Presenteert de motivering voor een onvolledig uitgevoerd inventarisatie onderzoek zoals ingevoerd in het conclusiescherm
ONVOORZIENOBJECTEN Plaats informatie over de aanwezigheid van onvoorziene objecten, dit zijn objecten die niet in het inventarisatieplan zijn opgenomen.
OPMERKINGEN Presenteert de opmerkingen die tijdens de inventarisatie in Asbest Office zijn gemaakt in de rapportages.
PLAATSNAAM Dit scriptcommando voegt de plaatsnaam in waar het onderzoek plaats vindt.
PLANNINGCALAMITEIT Plaatst een tekst die afhankelijk is of er bij de planning is aangegevens dat het een calamiteit betreft
PLANNINGEIND Moment van eindigen van de inspectie
PLANNINGEINDTIJD Tijdstip voor einde van de inventarisatie
PLANNINGSTART Moment van starten van de inspectie
PLANNINGSTARTTIJD Tijdstip voor start van de inventarisatie
PROJECTLEIDER Voegt de naam van de projectleider binnen het bedrijf in
PROJECTOMSCHRIJVING Geeft de projectomschrijving aan zoals deze tijdens de inventarisatie is ingevuld
PROJECTSPECIFIEKEBEPERKINGENINSPECTIE Plaatst informatie over eventuele projectspecifieke beperkingen.
PROJECTTABEL Voegt een standaardtabel in met details van het project.
RAPPORTREFERENTIENUMMER Voegt de ingevoerde status van het rapport in.
RAPPORTSTATUS Voegt de ingevoerde status van het rapport in.
REIKWIJDTEONDERZOEK Plaatst een opsomming van de omvang ofwel reikwijdte van het onderzoek in beeld
REIKWIJDTEONDERZOEKTEKST Plaatst de gekozen reikwijdte van het onderzoek in de tekst
REIKWIJDTEONDERZOEKTOELICHTING Plaatst informatie over de reikwijdte (omvang) van de inventarisatie
REPEATEIND bieden de mogelijkheid om stukken script te herhalen, eindpunt
REPEATSTART bieden de mogelijkheid om stukken script te herhalen, startpunt
RESULTATENSAMENVATTING Geeft een overzicht van alle ruimten met objecten en voor deze objecten het vermoeden van asbest.
RESULTATENVISUELEINSPECTIE Maakt een overzicht van de objecten en ruimten en de resultaten van de visuele inspectie.
RISICOBEOORDELINGTABEL P plaatst een opsomming van het soort risicobeoordeling van het onderzoek.
RISICOBEOORDELINGTEKST Plaatst de gekozen tekst voor risicobeoordeling
RISICOKLASSENAANTAL Biedt de mogelijkheid om het aantal objecten waarvoor een bepaalde risicoklasse geldt te tellen en te presenteren.
RISICOKLASSENTABEL Plaatst tabel met de risicoklassen per ruimte en object.
RISICOPUNTENTABEL Plaatst tabel met de score en risicoprioriteit per object.
SANERINGBEDRIJFSC530CERTIFICAAT Hiermee kan een tekst geplaatst worden afhankelijk van de optie die is gekozen op de vraag of het saneringsbedrijf in het bezit is van een SC530 certificaat
SANERINGDTAAANWEZIG Hiermee kan een tekst geplaatst worden afhankelijk van de optie die is gekozen op de vraag of de DTA-er aanwezig was tijdens de inspectie van het saneringsgebied
SANERINGINVENTARISATIEBUREAU Voegt de namen in van de inventarisatiebureaus die voor eerder uitgevoerde onderzoeken zijn ingevoerd
SANERINGINVENTARISATIEDATUMRAPPORT Toont de datum(s) van de inventarisatie(s) die voorafgaand aan de sanering zijn uitgevoerd
SANERINGINVENTARISATIERAPPORTNUMMER Toont de rapportnummers van de inventarisatie(s) die voorafgaand aan de sanering zijn uitgevoerd
SANERINGINVENTARISATIETYPE Toont de type(s) van de inventarisatie(s) die voorafgaand aan de sanering zijn uitgevoerd
SANERINGOPPERVLAKTEINSPECTIEGEBIED Plaatst de oppervlakte van het inspectiegebied in het document
SITUATIECONFORMWERKPLAN Plaatst informatie over of het werkplan overeenkomt met de situatie op de locatie
STATUSRAPPORT Voegt de ingevoerde status van het rapport in.
TECHNISCHVERANTWOORDELIJKE Presenteert de naam en DIA code van de technisch verantwoordelijke voor de inventarisatie
TESANERENRUIMTEN Plaatst een tabel met informatie over ruimten/objecten die aanleiding geven tot directe sanering.
TIJDSTIPUITVOERING Voegt het tijdstip van uitvoering van de inventarisatie of risicobeoordeling in
TYPE0ONDERZOEKADVIES Plaatst de omschrijving van het advies voor het al dan niet uitvoeren van een Type 0 onderzoek.
TYPE0ONDERZOEKREDEN Plaatst de reden voor het uitvoeren van een Type 0 onderzoek zoals ingevoerd in het Conclusiescherm.
TYPEBONDERZOEKFOTOBIJLAGE Genereert een tabel alle objecten waarvoor een redelijk vermoeden bestaat voor de aanwezigheid van meer indirect waarneembaar asbest.
TYPEINVENTARISATIE opmaak 1-4 Plaatst tekst in beeld over de type inventarisaties die zijn uitgevoerd. Beschrijft situatie met in rubriek 1 de waarde 1, 2, 3 of 4
TYPEINVENTARISATIE opmaak 5 en 6 Plaatst tekst in beeld over de type inventarisaties die zijn uitgevoerd. Beschrijft situatie met in rubriek 1 de waarde 5
TYPEINVENTARISATIETABEL Plaatst een tabel met lijnen rondom in het document over de type inventarisaties die zijn uitgevoerd.
TYPEONDERZOEK Voegt het type onderzoek in.
UITSLUITINGENENBEPERKINGENTABEL Geeft een overzicht in tabelvorm van de uitsluitingen en/of beperkingen die zijn ingevoerd voor het project.
UITSLUITINGENTABEL Geeft een overzicht in tabelvorm van de uitsluitingen en/of beperkingen die zijn ingevoerd voor het project.
VARIABELE Voegt de waarde van een door de gebruiker gedefinieerde variabele in.
VARIABELEFORMULIER Gelijk aan FORMULIERVARIABELE
VERSIENUMMERRAPPORT Gelijk aan RAPPORTVERSIENUMMER
VOORONDERZOEKSAMENVATTING Geeft een samenvatting van de vooronderzoeksbronnen.
VOORONDERZOEKVOLDOET Plaatst informatie of het vooronderzoek voldoet aan de eisen
Commando Omschrijving
AANLEIDINGINVENTARISATIE Voegt de ingevoerde aanleiding voor de inventarisatie in
ADRESSERING Voegt het volledige adres van de opdrachtgever in.
ARBOMIDDELENVOLDOEN Toont informatie of de beschikbaar Arbomiddelen voldoen
ASBESTINVENTARISATIEBEDRIJFEXTERN Voegt de naam van een eventuele van toepassing zijnde extern asbestinventarisatiebedrijf in
ASBESTINVENTARISATIEBEDRIJFEXTERNASCERTCODE Voegt de Ascert code van een eventuele van toepassing zijnde extern asbestinventarisatiebedrijf in
ASBESTVERDACHTEMATERIALENBUITENTOEPASSINGSGEBIEDTABEL Dit scriptcommando geeft een overzicht in tabelvorm van de items die buiten het toepassingsgebied van de regeling vallen die zijn ingevoerd voor het project. Zie voor meer informatie het scriptcommando Zie UITSLUITINGENENBEPERKINGENTABEL
BEPALINGSMETHODERISICOPUNTEN Selectie methode gepresenteerd worden die gebruikt is voor het bepalen van de risicopunten
BESCHRIJVINGLOCATIE Plaatst de ingevoerde tekst voor de beschrijving van de locatie.
BOUWGESCHIEDENIS Plaatst de ingevoerde tekst voor beschrijving van de bouwgeschiedenis
BOUWJAAR Voegt het ingevoerde bouwjaar in
BOUWLAGEN Voegt het ingevoerde aantal bouwlagen in
BOUWWERK Voegt informatie in over het gebruik van het gebouw
COMPLEXCODE Plaatst de ingevoerd complexcode in het document
COMPLEXNAAM Plaatst de naam van het complex
COMPLEXSAMENSTELLING Plaatst de adressen van een complex in één zin in het document
DESKRESEARCHBIJLAGEFORMULIER Genereert een formulier voor in de bijlage waarmee een checklist voor het deskresearch wordt gepresenteerd.
DESKRESEARCHBRONNEN Genereert regels met informatie met gegevens van de bronnen die gebruikt zijn voor de deskresearch.
DESKRESEARCHBRONNENTABEL Genereert een tabel met gegevens van de bronnen die gebruikt zijn voor de deskresearch
DESKRESEARCHBRONNENTABEL1 Genereert een tabel met gegevens van de bronnen die gebruikt zijn voor de deskresearch
DOELRAPPORT plaatst een opsomming van het doel ofwel de geschiktheid waarvoor het rapport van de inventarisatie geschikt is
DOELRAPPORTTABEL Plaatst een tabel met lijnen rondom in het document over het doel waarvoor het rapport van de inventarisatie geschikt is
EERDERUITGEVOERDONDERZOEK Genereert een tabel met gegevens van een eventueel eerder uitgevoerde inventarisatie
EERDERUITGEVOERDONDERZOEKBUREAU Toont de naam of de namen van de bureau's die de eerdere onderzoeken hebben uitgevoerd
EERDERUITGEVOERDONDERZOEKDATUMRAPPORT Voegt de datum(s) in van eerder uitgevoerde onderzoeken in uitgeschreven vorm of in datumnotatie
EERDERUITGEVOERDONDERZOEKINVENTARISATIETYPE Plaatst de type inventarisaties van de eerder uitgevoerde onderzoeken in een document
EERDERUITGEVOERDONDERZOEKRAPPORTNUMMER Voegt de rapportnummers in die voor eerder uitgevoerde onderzoeken zijn ingevoerd
EERDERUITGEVOERDONDERZOEKSAMENVATTING Plaatst de ingevoerde tekst over samenvatting van de eerder uitgevoerde onderzoeken
EERDERUITGEVOERDONDERZOEKTABEL Genereert een horizontale tabel met gegevens van een eventueel eerder uitgevoerde inventarisatie
EIGENDOMZIN Voegt een zin in met de naam van de eigenaar van het terrein.
EIGENFORMULIERTABEL Biedt de mogelijkheid om antwoorden van een eigenformulier direct in een tabel in het document te presenteren
FONT Biedt mogelijkheid om lettertype en grootte in te stellen voor tekst in het document
FORMULIERVARIABELECHECKBOX Biedt de mogelijkheid om antwoorden op eigen formulier vragen te presenteren dmv een checkbox
FORMULIERVARIABELEVERZAMELOPMERKINGEN Biedt de mogelijkheid om opmerkingen van vragen van eigen formulieren te verzamelen en pas later te plaatsen
FUNCTIELOCATIE Plaatst de ingevoerde functie van de locatie
GEBRUIKERSVANONDERZOCHTOBJECT Voegt informatie over de gebruikers van de onderzochte locatie
GEBRUIKSDOELEINDE Pakt de aangevinkte opties voor het meldingsformulier voor het gebruik van de locatie uit en vormt een nette zin.
GEMEENTE Voegt de naam in van de gemeente waarin de onderzoekslocatie zich bevindt.
GESCHIKTHEIDONDERZOEK Dit scriptcommando plaatst een opsomming van het doel ofwel de geschiktheid waarvoor het rapport van de inventarisatie geschikt is
GESCHIKTHEIDONDERZOEKTEKST Toont de gekozen geschiktheid van het onderzoek/rapport in de tekst
GESCHIKTHEIDONDERZOEKTEKST Toont de gekozen geschiktheid van het onderzoek/rapport in de tekst
GESCHIKTHEIDONDERZOEKTOELICHTING Plaatst informatie over geschiktheid van het rapport (doel) en de toelichting daarop
GEVAARLIJKESITUATIES Voegt de informatie in die is ingevoerd als toelichting bij de vraag of er gevaarlijke situaties van toepassing zijn.
GEVAARLIJKESITUATIESJANEE Voegt de juiste term in die gekozen is voor de vraag of er gevaarlijke situaties van toepassing zijn.
HANDTEKENINGINVOEGEN Scriptcommando om handtekening voor een bepaalde gekozen naam in te voegen en op te maken
INVENTARISATIEONDERWERP Zie ONDERWERPINVENTARISATIE
INVENTARISATIEVOLLEDIG (vervangt INVENTARISATIEAGVOLLEDIG) Voegt een term in voor een inventarisatie dat aangeeft of de inventarisatie Volledig of Onvolledig is geweest.
INVOEGENPDF Voegt een PDF in tijdens het genereren van een document
INVOEGENWORDDOC Voegt een Word document in in het rapport
KADASTRALEGEGEVENS Voegt informatie over de kadastrale ligging in
KADASTRALETEKENING Voegt onder bijlage Kadastrale tekeningen, een of meer kadastrale tekening(en) toe.
KLANTADRES Voegt het adres van de klant in.
KLANTAFDELING Voegt de afdeling van de klant in.
KLANTEMAIL Voegt het e-mail adres van de klant in.
KLANTFAX Voegt het faxnummer van de klant in.
KLANTLAND Voegt het land van herkomst van de klant in.
KLANTNAAM Voegt de bedrijfsnaam van de klant in.
KLANTNUMMER Voegt het klantnummer van de klant in.
KLANTPOSTCODE Plaats de woonplaats en postcode van de klant in het document
KLANTRECHTSPERSOON Voegt de rechtspersoonsvorm van de klant in.
KLANTTELEFOON Dit commando voegt het telefoonnummer van de klant in.
LAVSACTIVERINGSCODE Voegt de ingevoerde activeringscode van LAVS in
LAVSPROJECTCODE Vult de projectcode uit de LAVS in
LETTERTYPEVERVANGEN Met dit scriptcommando kunnen de lettertypes bij eindigen van een script worden vervangen
LOCATIE Voegt de straatnaam van de onderzoekslocatie in
LOCATIEINGEBRUIK Voegt een tekst in afhankelijk of een locatie wel of niet in gebruik is.
MELDDATAINVOEGEN Biedt de mogelijkheid om een informatie eenheid uit MELDDATA.DAT in te voegen in een document
MOGELIJKAANWEZIGETOEPASSINGEN Voegt de tekst in die is ingevoerd in het veld 'Mogelijk aanwezige asbesthoudende toepassingen' bij deskresearch.
NOTITIESENAFSPRAKENTABEL Plaatst notities en afspraken als een tabel in documenten
OMVANGONDERZOEKKORT Vvoegt de korte omschrijving van de omvang van het onderzoek in.
OMVANGONDERZOEKTABEL Uitbreiding op het scriptcommando OMVANGONDERZOEK
ONDERWERPINVENTARISATIE Plaats het ingevoerde onderwerp van de inventarisatie in het document.
ONVOLLEDIGONDERZOEK Presenteert de motivering voor een onvolledig uitgevoerd inventarisatie onderzoek zoals ingevoerd in het conclusiescherm
OPDRACHTGEVER Voegt de naam van de opdrachtgever in.
OPDRACHTOMSCHRIJVING Voegt de informatie in die is ingevoerd voor de opdrachtomschrijving.
OPPERVLAKTE Voegt de oppervlakte van de onderzoekslocatie in, inclusief eenheden.
OPPERVLAKTEBEBOUWD Voegt tekst in betreffende het bebouwde oppervlakte, inclusief eenheden.
OPPERVLAKTEZIN Voegt een zin in aangaande de oppervlakte van de onderzoekslocatie.
ORDERNUMMER Voegt het ordernummer voor de inventarisatie in.
OVERIGEINFORMATIEINVENTARISATIE Presenteert de ingevoerde informatie uit het veld 'Overige informatie inventarisatie.
PLAATSNAAM Dit scriptcommando voegt de plaatsnaam in waar het onderzoek plaats vindt.
PLANNINGCALAMITEIT Plaatst een tekst die afhankelijk is of er bij de planning is aangegevens dat het een calamiteit betreft
PLANNINGEIND Moment van eindigen van de inspectie
PLANNINGEINDTIJD Tijdstip voor einde van de inventarisatie
PLANNINGSTART Moment van starten van de inspectie
PLANNINGSTARTTIJD Tijdstip voor start van de inventarisatie
POSTCODELOCATIE Plaatst de postcode van de locatie die is onderzocht
PROJECTBEGELEIDING Voegt de naam van een eventuele externe projectbegeleider in.
PROJECTLEIDEREMAIL Plaatst het e-mail adres van de Projectleider van het onderzoek.
PROJECTLEIDERTELEFOON Plaatst het telefoonnummer van de Projectleider van het onderzoek
PROJECTNUMMER Voegt het projectnummer in.
PROJECTOMSCHRIJVING Geeft de projectomschrijving aan zoals deze tijdens de inventarisatie is ingevuld
PROJECTSPECIFIEKEBEPERKINGENINSPECTIE Plaatst informatie over eventuele projectspecifieke beperkingen.
PROJECTTABEL Voegt een standaardtabel in met details van het project.
RAPPORTREFERENTIENUMMER Voegt de ingevoerde status van het rapport in.
RAPPORTSTATUS Voegt de ingevoerde status van het rapport in.
RECENTESANERINGEN Plaatst informatie over eventuele saneringen die in het recente verleden hebben plaatsgevonden.
REFERENTIERAPPORT Voegt de ingevoerde referentienummer van het rapport in
REIKWIJDTEONDERZOEK Plaatst een opsomming van de omvang ofwel reikwijdte van het onderzoek in beeld
REIKWIJDTEONDERZOEKTEKST Plaatst de gekozen reikwijdte van het onderzoek in de tekst
REIKWIJDTEONDERZOEKTOELICHTING Plaatst informatie over de reikwijdte (omvang) van de inventarisatie
REPEATEIND bieden de mogelijkheid om stukken script te herhalen, eindpunt
REPEATSTART bieden de mogelijkheid om stukken script te herhalen, startpunt
RESEARCHAANDACHTSPUNTEN Voegt een opsomming in van de aandachtspunten voor de inventarisatie, die zijn vastgesteld op basis van de deskresearch.
RESEARCHBRONNEN Voegt een opsomming in van de bronnen die voor de deskresearch zijn geraadpleegd.
RISICOBEOORDELINGTEKST Plaatst de gekozen tekst voor risicobeoordeling
SANERINGBEDRIJFSC530CERTIFICAAT Hiermee kan een tekst geplaatst worden afhankelijk van de optie die is gekozen op de vraag of het saneringsbedrijf in het bezit is van een SC530 certificaat
SANERINGDTAAANWEZIG Hiermee kan een tekst geplaatst worden afhankelijk van de optie die is gekozen op de vraag of de DTA-er aanwezig was tijdens de inspectie van het saneringsgebied
SANERINGINVENTARISATIEBUREAU Voegt de namen in van de inventarisatiebureaus die voor eerder uitgevoerde onderzoeken zijn ingevoerd
SANERINGINVENTARISATIEDATUMRAPPORT Toont de datum(s) van de inventarisatie(s) die voorafgaand aan de sanering zijn uitgevoerd
SANERINGINVENTARISATIERAPPORTNUMMER Toont de rapportnummers van de inventarisatie(s) die voorafgaand aan de sanering zijn uitgevoerd
SANERINGINVENTARISATIETYPE Toont de type(s) van de inventarisatie(s) die voorafgaand aan de sanering zijn uitgevoerd
SANERINGOPPERVLAKTEINSPECTIEGEBIED Plaatst de oppervlakte van het inspectiegebied in het document
SITUATIECONFORMWERKPLAN Plaatst informatie over of het werkplan overeenkomt met de situatie op de locatie
STATUSRAPPORT Voegt de ingevoerde status van het rapport in.
TECHNISCHVERANTWOORDELIJKE Presenteert de naam en DIA code van de technisch verantwoordelijke voor de inventarisatie
TOEKOMSTIGGEBRUIK Voegt het toekomstige gebruik van de locatie in.
TYPE0ONDERZOEKADVIES Plaatst de omschrijving van het advies voor het al dan niet uitvoeren van een Type 0 onderzoek.
TYPE0ONDERZOEKREDEN Plaatst de reden voor het uitvoeren van een Type 0 onderzoek zoals ingevoerd in het Conclusiescherm.
TYPEBONDERZOEKADVIES Plaatst de omschrijving van het advies voor het al dan niet uitvoeren van een Type B onderzoek.
TYPEBONDERZOEKREDEN Plaatst de reden voor het uitvoeren van een Type B onderzoek zoals ingevoerd in het Conclusiescherm.
TYPEINVENTARISATIE opmaak 1-4 Plaatst tekst in beeld over de type inventarisaties die zijn uitgevoerd. Beschrijft situatie met in rubriek 1 de waarde 1, 2, 3 of 4
TYPEINVENTARISATIE opmaak 5 en 6 Plaatst tekst in beeld over de type inventarisaties die zijn uitgevoerd. Beschrijft situatie met in rubriek 1 de waarde 5
TYPEINVENTARISATIETABEL Plaatst een tabel met lijnen rondom in het document over de type inventarisaties die zijn uitgevoerd.
TYPEONDERZOEK Voegt het type onderzoek in.
UITSLUITINGENENBEPERKINGENTABEL Geeft een overzicht in tabelvorm van de uitsluitingen en/of beperkingen die zijn ingevoerd voor het project.
UITSLUITINGENTABEL Geeft een overzicht in tabelvorm van de uitsluitingen en/of beperkingen die zijn ingevoerd voor het project.
VARIABELE Voegt de waarde van een door de gebruiker gedefinieerde variabele in.
VARIABELEFORMULIER Gelijk aan FORMULIERVARIABELE
VOORONDERZOEKSAMENVATTING Geeft een samenvatting van de vooronderzoeksbronnen.
VOORONDERZOEKVOLDOET Plaatst informatie of het vooronderzoek voldoet aan de eisen
XCOORDINAAT Voegt de X-coördinaat van het te onderzoeken perceel in.
YCOORDINAAT Voegt de Y-coördinaat van het te onderzoeken perceel in.
Commando Omschrijving
AANGETROFFENASBEST Geeft een overzicht van ruimten en objecten waar asbest is aangetroffen of wordt vermoed.
AANGETROFFENASBESTSAMENVATTING of opsomming in een zin Geeft een SAMENVATTING van het asbesthoudend materiaal dat daadwerkelijk is aangetroffen op de locatie
AANGETROFFENASBESTSAMENVATTINGKORT Kan een tekst in het document plaatsen afhankelijk van of er wel of geen asbest is aangetroffen.
AANGETROFFENASBESTTABEL Geeft een overzicht in tabelvorm van het asbesthoudend materiaal dat daadwerkelijk is aangetroffen op de locatie.
AANGETROFFENASBESTTABEL1 Geeft een overzicht in tabelvorm van het asbesthoudend materiaal dat daadwerkelijk is aangetroffen op de locatie.
AANPAKVERVOLG Plaatst een opsomming van de objecten waarvan de 'Vervolg aanpak' van een bepaalde code zijn voorzien
AANTALMONSTERS Biedt de mogelijkheid om het aantal uitgevoerde asbestanalyses te plaatsen
ANALYSERESULTATEN Voegt ‘Bijlage Analyseresultaten en SMART documenten of een aantal blanco paginas in.
ASBESTINVENTARISATIEBEDRIJFEXTERN Voegt de naam van een eventuele van toepassing zijnde extern asbestinventarisatiebedrijf in
ASBESTINVENTARISATIEBEDRIJFEXTERNASCERTCODE Voegt de Ascert code van een eventuele van toepassing zijnde extern asbestinventarisatiebedrijf in
BEPERKINGENTABEL Geeft een overzicht in tabelvorm van de uitsluitingen en/of beperkingen die zijn ingevoerd voor het project
BIJLAGE_ANALYSERESULTATEN Toont analyseresultaten in de bijlagen
CONCLUSIESPERPRIORITEIT Biedt de mogelijkheid om bij risico inventarisaties een opsomming te krijgen.
FONT Biedt mogelijkheid om lettertype en grootte in te stellen voor tekst in het document
FOTOSMONSTERS Presenteert de fotos van de monsters
GEENASBESTAANGETROFFENTABEL Maakt een overzicht in een klantspecifieke opmaak aan
GENOMENMONSTERS (vervallen) Maakt een overzicht aan met gegevens over de asbestmonsters die per ruimte en per object zijn genomen.
GENOMENMONSTERS en GENOMENMONSTERS1 Maakt een overzicht aan met gegevens over de asbestmonsters die zijn genomen
GENOMENMONSTERSTEKST Geeft in tekstuele zinnen aan of en eventueel hoeveel asbestmonsters er zijn geanalyseerd c.q. genomen. Zie ook AANTALMONSTERS als alternatief!
LABAANKOMST Voegt de datums in waarop de monsters ter analyse op het laboratorium zijn aangekomen
LABCERTIFICAATNUMMER Voegt de certificaatnummers in die in het ANL-bestand zijn aangegeven.
LABCOORDINATOR Voegt de naam van de coordinator binnen het laboratorium in.
LABNAAM Voegt de naam van het milieulaboratorium in.
LABORATORIUMVOORVRIJGAVE Voegt de naam van een laboratorium voor vrijgave in.
LABPROJECTBESCHRIJVINGSREGEL Voegt de projectnummers in die in het ANL/ALXML-bestand zijn aangegeven
LABUITVOERING Voegt de projectnummers in die in het resultatenbestand zijn aangegeven.
LETTERTYPEVERVANGEN Met dit scriptcommando kunnen de lettertypes bij eindigen van een script worden vervangen
RAPPORTREFERENTIENUMMER Voegt de ingevoerde status van het rapport in.
RESULTATENANALYSESTABEL Voegt tabellen in met de analyseresultaten op Asbest.
RISICOBEOORDELING Plaatst een opsomming van het soort risicobeoordeling van het onderzoek in beeld conform de voorschriften in SC540:2011.
RISICOBEOORDELINGTABEL P plaatst een opsomming van het soort risicobeoordeling van het onderzoek.
RISICOKLASSENTABEL Plaatst tabel met de risicoklassen per ruimte en object.
RISICOPUNTENTABEL Plaatst tabel met de score en risicoprioriteit per object.
SANERINGSURGENTIETABEL Plaatst tabel met de risicoklassen en saneringsurgentie per ruimte en object.
VARIABELEFORMULIER Gelijk aan FORMULIERVARIABELE
Commando Omschrijving
AANGETROFFENASBEST Geeft een overzicht van ruimten en objecten waar asbest is aangetroffen of wordt vermoed.
AANGETROFFENASBESTFOTO Geeft een overzicht van het asbesthoudend materiaal dat daadwerkelijk is aangetroffen op de locatie.
AANGETROFFENASBESTSAMENVATTINGKORT Kan een tekst in het document plaatsen afhankelijk van of er wel of geen asbest is aangetroffen.
AANGETROFFENASBESTTABEL Geeft een overzicht in tabelvorm van het asbesthoudend materiaal dat daadwerkelijk is aangetroffen op de locatie.
AANGETROFFENASBESTTABEL1 Geeft een overzicht in tabelvorm van het asbesthoudend materiaal dat daadwerkelijk is aangetroffen op de locatie.
AANPAKVERVOLG Plaatst een opsomming van de objecten waarvan de 'Vervolg aanpak' van een bepaalde code zijn voorzien
AANTALMONSTERSRESULTATEN Kan het aantal monsters op basis van overschrijdingen tellen en presenteren
AANVULLENDEINFORMATIEINSPECTIE Biedt de mogelijkheid om de informatie van een bepaalde Aanvullende informatie rubriek uit Asbest inventarisatie in een document te plaatsen
AANVULLENDLUCHTONDERZOEK Voegt de informatie in die is ingevoerd als toelichting bij de vraag of aanvullend luchtonderzoek nodig is.
AANVULLENDLUCHTONDERZOEKJANEE Voegt de juiste term in die gekozen is voor de vraag of aanvullend luchtonderzoek nodig is.
AANVULLENDONDERZOEK Voegt de informatie in die is ingevoerd als toelichting bij de vraag of aanvullend onderzoek nodig is.
AANVULLENDONDERZOEKADVIES Plaatst de keuze voor advies aanvullend onderzoek en de toelichting daarbij
AANVULLENDONDERZOEKJANEE Voegt de juiste term in die gekozen is voor de vraag of aanvullend onderzoek nodig is.
ADVIESKORTETERMIJN Voegt de informatie in die is ingevoerd voor het advies op korte termijn
ADVIESLANGETERMIJN Voegt de informatie in die is ingevoerd voor het advies op lange termijn
AFWIJKINGEN Presenteert de afwijkingen die tijdens de inventarisatie die zijn ingevoerd in het conclusiescherm
ARBOMIDDELENVOLDOEN Toont informatie of de beschikbaar Arbomiddelen voldoen
ASBESTINVENTARISATIEBEDRIJFEXTERN Voegt de naam van een eventuele van toepassing zijnde extern asbestinventarisatiebedrijf in
ASBESTINVENTARISATIEBEDRIJFEXTERNASCERTCODE Voegt de Ascert code van een eventuele van toepassing zijnde extern asbestinventarisatiebedrijf in
ASBESTVERDACHTEMATERIALENBUITENTOEPASSINGSGEBIEDTABEL Dit scriptcommando geeft een overzicht in tabelvorm van de items die buiten het toepassingsgebied van de regeling vallen die zijn ingevoerd voor het project. Zie voor meer informatie het scriptcommando Zie UITSLUITINGENENBEPERKINGENTABEL
BEPALINGSMETHODERISICOPUNTEN Selectie methode gepresenteerd worden die gebruikt is voor het bepalen van de risicopunten
BEPERKINGENTABEL Geeft een overzicht in tabelvorm van de uitsluitingen en/of beperkingen die zijn ingevoerd voor het project
BOUWJAAR Voegt het ingevoerde bouwjaar in
COMPLEXNAAM Plaatst de naam van het complex
COMPLEXSAMENSTELLING Plaatst de adressen van een complex in één zin in het document
CONCLUSIES Presenteert de geformuleerde conclusies en ondersteunende informatie in de rapportage
CONCLUSIESAMENVATTING Plaatst de tekst die is ingevoerd in het 'Conclusie voor samenvatting' veld op het 'Conclusie 1' tabblad van Asbest Rapportage
CONCLUSIESAMENVATTING Plaatst de tekst die is ingevoerd voor de 'Conclusies voor de samenvatting' op het 'Conclusie 1' tabblad
CONCLUSIESPERPRIORITEIT Biedt de mogelijkheid om bij risico inventarisaties een opsomming te krijgen.
DESKRESEARCHBRONNEN Genereert regels met informatie met gegevens van de bronnen die gebruikt zijn voor de deskresearch.
DESKRESEARCHBRONNENTABEL Genereert een tabel met gegevens van de bronnen die gebruikt zijn voor de deskresearch
DESKRESEARCHBRONNENTABEL1 Genereert een tabel met gegevens van de bronnen die gebruikt zijn voor de deskresearch
DESTRUCTIEFONDERZOEKGEDAAN Biedt de mogelijkheid om een tekst te plaatsen afhankelijk of voor tenminste 1 bron is aangegeven dat er destructief werk is uitgevoerd tijdens de inventarisatie.
EERDERUITGEVOERDONDERZOEKRAPPORTNUMMER Voegt de rapportnummers in die voor eerder uitgevoerde onderzoeken zijn ingevoerd
EERDERUITGEVOERDONDERZOEKRESULTATENTABEL Maakt een tabel aan met een overzicht van de ingevoerde resultaten van de eerder uitgevoerde onderzoeken voor Eindcontroles
EERDERUITGEVOERDONDERZOEKSAMENVATTING Plaatst de ingevoerde tekst over samenvatting van de eerder uitgevoerde onderzoeken
EIGENFORMULIERTABEL Biedt de mogelijkheid om antwoorden van een eigenformulier direct in een tabel in het document te presenteren
EINDCONTROLEVISUELEINSPECTIETABEL Dit scriptcommando maakt een tabel aan en plaatst hierin de resultaten van de visuele inspecties van segmenten/bronnen tijdens een eindcontrole
FONT Biedt mogelijkheid om lettertype en grootte in te stellen voor tekst in het document
FORMULIERVARIABELECHECKBOX Biedt de mogelijkheid om antwoorden op eigen formulier vragen te presenteren dmv een checkbox
FORMULIERVARIABELEVERZAMELOPMERKINGEN Biedt de mogelijkheid om opmerkingen van vragen van eigen formulieren te verzamelen en pas later te plaatsen
FUNCTIELOCATIE Plaatst de ingevoerde functie van de locatie
GEBRUIKERSADRES Voegt het adres van de gebruikers van de locatie in
GEBRUIKERSNAAM Voegt de naam van de gebruikers van de locatie in
GEBRUIKERSPLAATS Voegt de plaatsnaam van het adres van de gebruikers van de locatie in
GEENASBESTAANGETROFFENTABEL Maakt een overzicht in een klantspecifieke opmaak aan
GENOMENMONSTERS (vervallen) Maakt een overzicht aan met gegevens over de asbestmonsters die per ruimte en per object zijn genomen.
GENOMENMONSTERS en GENOMENMONSTERS1 Maakt een overzicht aan met gegevens over de asbestmonsters die zijn genomen
GESCHIKTHEIDONDERZOEKTOELICHTING Plaatst informatie over geschiktheid van het rapport (doel) en de toelichting daarop
GEVAARLIJKESITUATIES Voegt de informatie in die is ingevoerd als toelichting bij de vraag of er gevaarlijke situaties van toepassing zijn.
GEVAARLIJKESITUATIESJANEE Voegt de juiste term in die gekozen is voor de vraag of er gevaarlijke situaties van toepassing zijn.
HANDTEKENINGINVOEGEN Scriptcommando om handtekening voor een bepaalde gekozen naam in te voegen en op te maken
INVENTARISATIEVOLLEDIG (vervangt INVENTARISATIEAGVOLLEDIG) Voegt een term in voor een inventarisatie dat aangeeft of de inventarisatie Volledig of Onvolledig is geweest.
KADASTRALEGEGEVENS Voegt informatie over de kadastrale ligging in
KELDER Voegt de informatie in die is ingevoerd voor de Kelder/Kruipruimte.
LAVSACTIVERINGSCODE Voegt de ingevoerde activeringscode van LAVS in
LAVSPROJECTCODE Vult de projectcode uit de LAVS in
LAVSZAAKNUMMER Plaats zaaknummer van LAVS project in document
LETTERTYPEVERVANGEN Met dit scriptcommando kunnen de lettertypes bij eindigen van een script worden vervangen
LOCATIE Voegt de straatnaam van de onderzoekslocatie in
LOCATIEINGEBRUIK Voegt een tekst in afhankelijk of een locatie wel of niet in gebruik is.
MATERIALEN Plaatst een overzichtvan het type asbesthoudend materiaal aangetroffen op locatie.
MELDDATAINVOEGEN Biedt de mogelijkheid om een informatie eenheid uit MELDDATA.DAT in te voegen in een document
NIETINSPECTEERBAREOBJECTEN Maakt een overzicht aan met objecten die niet inspecteerbaar bleken te zijn
NIETINSPECTEERBAREOBJECTENZIN Plaatst een zin afhankelijk of er wel of niet objecten zijn die niet inspecteerbaar bleken of als er nog meer Asbest wordt vermoed.
NOTITIESENAFSPRAKENTABEL Plaatst notities en afspraken als een tabel in documenten
OMVANGONDERZOEK Plaatst een opsomming van de omvang ofwel reikwijdte van het onderzoek in beeld
OMVANGONDERZOEKKORT Vvoegt de korte omschrijving van de omvang van het onderzoek in.
OMVANGONDERZOEKTABEL Uitbreiding op het scriptcommando OMVANGONDERZOEK
ONDERZOCHTERUIMTEN Maakt een overzicht aan met de namen van de ruimten die onderzochte zijn met omschrijving.
ONDERZOCHTERUIMTENTABEL Geeft een overzicht in tabelvorm van de ruimten die zijn gedefinieerd voor de locatie
ONVOLLEDIGONDERZOEK Presenteert de motivering voor een onvolledig uitgevoerd inventarisatie onderzoek zoals ingevoerd in het conclusiescherm
ONVOORZIENOBJECTEN Plaats informatie over de aanwezigheid van onvoorziene objecten, dit zijn objecten die niet in het inventarisatieplan zijn opgenomen.
OPMERKINGEN Presenteert de opmerkingen die tijdens de inventarisatie in Asbest Office zijn gemaakt in de rapportages.
OVERIGEINFORMATIEINVENTARISATIE Presenteert de ingevoerde informatie uit het veld 'Overige informatie inventarisatie.
PLAATSNAAM Dit scriptcommando voegt de plaatsnaam in waar het onderzoek plaats vindt.
PROJECTLEIDEREMAIL Plaatst het e-mail adres van de Projectleider van het onderzoek.
PROJECTLEIDERTELEFOON Plaatst het telefoonnummer van de Projectleider van het onderzoek
PROJECTSPECIFIEKEBEPERKINGENINSPECTIE Plaatst informatie over eventuele projectspecifieke beperkingen.
PROJECTTABEL Voegt een standaardtabel in met details van het project.
RAPPORTREFERENTIENUMMER Voegt de ingevoerde status van het rapport in.
RAPPORTSTATUS Voegt de ingevoerde status van het rapport in.
RAPPORTVERSIENUMMER Voegt het ingevoerde versienummer van het rapport in.
RECENTESANERINGEN Plaatst informatie over eventuele saneringen die in het recente verleden hebben plaatsgevonden.
REFERENTIERAPPORT Voegt de ingevoerde referentienummer van het rapport in
REIKWIJDTEONDERZOEK Plaatst een opsomming van de omvang ofwel reikwijdte van het onderzoek in beeld
REIKWIJDTEONDERZOEKTOELICHTING Plaatst informatie over de reikwijdte (omvang) van de inventarisatie
REPEATEIND bieden de mogelijkheid om stukken script te herhalen, eindpunt
REPEATSTART bieden de mogelijkheid om stukken script te herhalen, startpunt
RESULTATENVISUELEINSPECTIE Maakt een overzicht van de objecten en ruimten en de resultaten van de visuele inspectie.
RISICOBEOORDELING Plaatst een opsomming van het soort risicobeoordeling van het onderzoek in beeld conform de voorschriften in SC540:2011.
RISICOBEOORDELINGTABEL P plaatst een opsomming van het soort risicobeoordeling van het onderzoek.
RISICOKLASSENAANTAL Biedt de mogelijkheid om het aantal objecten waarvoor een bepaalde risicoklasse geldt te tellen en te presenteren.
RISICOKLASSENTABEL Plaatst tabel met de risicoklassen per ruimte en object.
RISICOPUNTENTABEL Plaatst tabel met de score en risicoprioriteit per object.
SANERINGINVENTARISATIEBUREAU Voegt de namen in van de inventarisatiebureaus die voor eerder uitgevoerde onderzoeken zijn ingevoerd
SANERINGOPPERVLAKTEINSPECTIEGEBIED Plaatst de oppervlakte van het inspectiegebied in het document
SANERINGSURGENTIETABEL Plaatst tabel met de risicoklassen en saneringsurgentie per ruimte en object.
SITUATIECONFORMWERKPLAN Plaatst informatie over of het werkplan overeenkomt met de situatie op de locatie
STATUSRAPPORT Voegt de ingevoerde status van het rapport in.
TECHNISCHVERANTWOORDELIJKE Presenteert de naam en DIA code van de technisch verantwoordelijke voor de inventarisatie
TESANERENRUIMTEN Plaatst een tabel met informatie over ruimten/objecten die aanleiding geven tot directe sanering.
TIJDSTIPUITVOERING Voegt het tijdstip van uitvoering van de inventarisatie of risicobeoordeling in
TYPE0ONDERZOEKADVIES Plaatst de omschrijving van het advies voor het al dan niet uitvoeren van een Type 0 onderzoek.
TYPE0ONDERZOEKREDEN Plaatst de reden voor het uitvoeren van een Type 0 onderzoek zoals ingevoerd in het Conclusiescherm.
TYPEBONDERZOEKADVIES Plaatst de omschrijving van het advies voor het al dan niet uitvoeren van een Type B onderzoek.
TYPEBONDERZOEKFOTOBIJLAGE Genereert een tabel alle objecten waarvoor een redelijk vermoeden bestaat voor de aanwezigheid van meer indirect waarneembaar asbest.
TYPEBONDERZOEKREDEN Plaatst de reden voor het uitvoeren van een Type B onderzoek zoals ingevoerd in het Conclusiescherm.
TYPEBONDERZOEKTABEL Plaatst een tabel met de ruimtes/objecten waarvoor er een redelijk vermoeden bestaat voor de aanwezigheid van meer indirect waarneembaar asbest.
TYPEINVENTARISATIE opmaak 1-4 Plaatst tekst in beeld over de type inventarisaties die zijn uitgevoerd. Beschrijft situatie met in rubriek 1 de waarde 1, 2, 3 of 4
TYPEINVENTARISATIE opmaak 5 en 6 Plaatst tekst in beeld over de type inventarisaties die zijn uitgevoerd. Beschrijft situatie met in rubriek 1 de waarde 5
TYPEINVENTARISATIETABEL Plaatst een tabel met lijnen rondom in het document over de type inventarisaties die zijn uitgevoerd.
TYPEONDERZOEK Voegt het type onderzoek in.
UITSLUITINGENENBEPERKINGENTABEL Geeft een overzicht in tabelvorm van de uitsluitingen en/of beperkingen die zijn ingevoerd voor het project.
UITSLUITINGENTABEL Geeft een overzicht in tabelvorm van de uitsluitingen en/of beperkingen die zijn ingevoerd voor het project.
VARIABELE Voegt de waarde van een door de gebruiker gedefinieerde variabele in.
VARIABELEFORMULIER Gelijk aan FORMULIERVARIABELE
VERSIENUMMERRAPPORT Gelijk aan RAPPORTVERSIENUMMER
VOORONDERZOEKSAMENVATTING Geeft een samenvatting van de vooronderzoeksbronnen.
VOORONDERZOEKVOLDOET Plaatst informatie of het vooronderzoek voldoet aan de eisen
Commando Omschrijving
AANGETROFFENASBEST Geeft een overzicht van ruimten en objecten waar asbest is aangetroffen of wordt vermoed.
AANGETROFFENASBESTFOTO Geeft een overzicht van het asbesthoudend materiaal dat daadwerkelijk is aangetroffen op de locatie.
AANGETROFFENASBESTFOTOVARIANT1 Geeft een overzicht van het asbesthoudend materiaal dat daadwerkelijk is aangetroffen op de locatie inclusief een eventuele foto.
AANGETROFFENASBESTSAMENVATTING of opsomming in een zin Geeft een SAMENVATTING van het asbesthoudend materiaal dat daadwerkelijk is aangetroffen op de locatie
AANGETROFFENASBESTSAMENVATTINGKORT Kan een tekst in het document plaatsen afhankelijk van of er wel of geen asbest is aangetroffen.
AANPAKVERVOLG Plaatst een opsomming van de objecten waarvan de 'Vervolg aanpak' van een bepaalde code zijn voorzien
AANTALBRONNEN Biedt de mogelijkheid om het aantal bronnen te plaatsen waar asbest is aangetoond.
ASBESTINVENTARISATIEBEDRIJFEXTERN Voegt de naam van een eventuele van toepassing zijnde extern asbestinventarisatiebedrijf in
ASBESTINVENTARISATIEBEDRIJFEXTERNASCERTCODE Voegt de Ascert code van een eventuele van toepassing zijnde extern asbestinventarisatiebedrijf in
BEPERKINGENTABEL Geeft een overzicht in tabelvorm van de uitsluitingen en/of beperkingen die zijn ingevoerd voor het project
BOUWLAGEN Voegt het ingevoerde aantal bouwlagen in
COMPLEXSAMENSTELLING Plaatst de adressen van een complex in één zin in het document
DESTRUCTIEFONDERZOEKGEDAAN Biedt de mogelijkheid om een tekst te plaatsen afhankelijk of voor tenminste 1 bron is aangegeven dat er destructief werk is uitgevoerd tijdens de inventarisatie.
EINDCONTROLEVISUELEINSPECTIETABEL Dit scriptcommando maakt een tabel aan en plaatst hierin de resultaten van de visuele inspecties van segmenten/bronnen tijdens een eindcontrole
FONT Biedt mogelijkheid om lettertype en grootte in te stellen voor tekst in het document
FORMULIERVARIABELE Biedt de mogelijkheid om de resultaten van de vragen van de eigen formulieren in een document te plaatsen.
FOTOPROJECTALL Voegt alle foto's van het project in in het rapport.
FOTOSBIJLAGEN Presenteert aangegeven foto's in Word voor Windows
FOTOSMONSTERS Presenteert de fotos van de monsters
GEENASBESTAANGETROFFENTABEL Maakt een overzicht in een klantspecifieke opmaak aan
GENOMENMONSTERS (vervallen) Maakt een overzicht aan met gegevens over de asbestmonsters die per ruimte en per object zijn genomen.
KELDER Voegt de informatie in die is ingevoerd voor de Kelder/Kruipruimte.
LAVSZAAKNUMMER Plaats zaaknummer van LAVS project in document
LETTERTYPEVERVANGEN Met dit scriptcommando kunnen de lettertypes bij eindigen van een script worden vervangen
MATERIALEN Plaatst een overzichtvan het type asbesthoudend materiaal aangetroffen op locatie.
MOGELIJKAANWEZIGETOEPASSINGEN Voegt de tekst in die is ingevoerd in het veld 'Mogelijk aanwezige asbesthoudende toepassingen' bij deskresearch.
NIETINSPECTEERBAREOBJECTEN Maakt een overzicht aan met objecten die niet inspecteerbaar bleken te zijn
NIETINSPECTEERBAREOBJECTENZIN Plaatst een zin afhankelijk of er wel of niet objecten zijn die niet inspecteerbaar bleken of als er nog meer Asbest wordt vermoed.
ONDERZOCHTERUIMTEN Maakt een overzicht aan met de namen van de ruimten die onderzochte zijn met omschrijving.
ONDERZOCHTERUIMTENTABEL Geeft een overzicht in tabelvorm van de ruimten die zijn gedefinieerd voor de locatie
ONVOORZIENOBJECTEN Plaats informatie over de aanwezigheid van onvoorziene objecten, dit zijn objecten die niet in het inventarisatieplan zijn opgenomen.
PROJECTSPECIFIEKEBEPERKINGENINSPECTIE Plaatst informatie over eventuele projectspecifieke beperkingen.
RESEARCHBRONNEN Voegt een opsomming in van de bronnen die voor de deskresearch zijn geraadpleegd.
RESULTATENSAMENVATTING Geeft een overzicht van alle ruimten met objecten en voor deze objecten het vermoeden van asbest.
RESULTATENVISUELEINSPECTIE Maakt een overzicht van de objecten en ruimten en de resultaten van de visuele inspectie.
RISICOBEOORDELING Plaatst een opsomming van het soort risicobeoordeling van het onderzoek in beeld conform de voorschriften in SC540:2011.
RISICOBEOORDELINGTABEL P plaatst een opsomming van het soort risicobeoordeling van het onderzoek.
RISICOKLASSENAANTAL Biedt de mogelijkheid om het aantal objecten waarvoor een bepaalde risicoklasse geldt te tellen en te presenteren.
RISICOKLASSENTABEL Plaatst tabel met de risicoklassen per ruimte en object.
RISICOPUNTENTABEL Plaatst tabel met de score en risicoprioriteit per object.
SANERINGSURGENTIETABEL Plaatst tabel met de risicoklassen en saneringsurgentie per ruimte en object.
TESANERENRUIMTEN Plaatst een tabel met informatie over ruimten/objecten die aanleiding geven tot directe sanering.
TYPEBONDERZOEKADVIES Plaatst de omschrijving van het advies voor het al dan niet uitvoeren van een Type B onderzoek.
TYPEBONDERZOEKFOTOBIJLAGE Genereert een tabel alle objecten waarvoor een redelijk vermoeden bestaat voor de aanwezigheid van meer indirect waarneembaar asbest.
TYPEBONDERZOEKTABEL Plaatst een tabel met de ruimtes/objecten waarvoor er een redelijk vermoeden bestaat voor de aanwezigheid van meer indirect waarneembaar asbest.
UITSLUITINGENENBEPERKINGENTABEL Geeft een overzicht in tabelvorm van de uitsluitingen en/of beperkingen die zijn ingevoerd voor het project.
UITSLUITINGENTABEL Geeft een overzicht in tabelvorm van de uitsluitingen en/of beperkingen die zijn ingevoerd voor het project.
ZOLDER Voegt de informatie in die is ingevoerd over de zolder van een onderzochte locatie.
Commando Omschrijving
ALINEA Start een nieuwe alinea.
BIJLAGE Maakt een nieuwe bijlage aan
CENTREREN Zorgt dat tekst gecentreerd wordt tot nader bericht
COMPRESSTABEL Comprimeert een tabel.
CURSIEF Zet cursief tekst aan en uit.
EINDETABEL Sluit een tabel af.
FACTUURBTW Plaatst het BTW bedrag dat van toepassing is voor de factuur.
FACTUURDEBITEURENNUMMER Plaatst het debiteurennummer van de klant.
FACTUURNUMMER Plaatst het factuurnummer van de factuur.
FACTUURPRIJSTOTAALEXCLBTW Plaatst het totaalbedrag Exclusief BTW dat van toepassing is voor de factuur.
FACTUURPRIJSTOTAALINCLBTW Plaatst het totaalbedrag Inclusief BTW dat van toepassing is voor de factuur.
FACTUURPRIJZEN Plaatst alle individueel ingevoerde bedragen voor de factuur onder elkaar opgesomd in het Word document.
FONT Biedt mogelijkheid om lettertype en grootte in te stellen voor tekst in het document
FOOTER1A Geeft het begin aan van de voettekst voor pagina 1
FOOTER1B Geeft het einde aan van de voettekst voor pagina 1
FOOTER2A Geeft het begin aan van de voettekst voor pagina 2 en de volgende pagina’s.
FOOTER2B Geeft het einde aan van de voettekst voor pagina 2 en volgende (gestart met ‘FOOTER2A’).
FORMULIERVARIABELE Biedt de mogelijkheid om de resultaten van de vragen van de eigen formulieren in een document te plaatsen.
FOTOPROJECT Voegt het bestand in dat de foto representeert die is toegewezen aan ‘Project’.
HERHALENEIND bieden de mogelijkheid om stukken script te herhalen, eindpunt
HERHALENSTART bieden de mogelijkheid om stukken script te herhalen, startpunt
HOOFDSTUK genereert een nieuw hoofdstuk
INHOUD Genereert de inhoudsopgave
INPUTBOX Genereert een Invoerbox die kan worden ingevoerd door de gebruiker (zie ook VARIABELE).
INSPECTIEFORMULIER Maakt het mogelijk om de inspectieformulieren zoals deze in de BRL zijn genoemd automatisch aan te maken voor de bijlage
INVOEGENWORDDOC Voegt een Word document in in het rapport
LETTERTYPEVERVANGEN Met dit scriptcommando kunnen de lettertypes bij eindigen van een script worden vervangen
LINKSUITLIJNEN Zorgt dat de tekst links wordt uitgelijnd tot nader bericht.
MACRO Voert een macro van de gebruikte tekstverwerker uit.
ONDERSTREPEN Scriptcommando zet onderstrepen tekst aan en uit.
PAGINA Genereert een nieuwe pagina.
PAGINAORIENTATIE Wijzigt de orientatie van de pagina.
RAPPORTREFERENTIENUMMER Voegt de ingevoerde status van het rapport in.
RAPPORTVERSIENUMMER Voegt het ingevoerde versienummer van het rapport in.
RECHTSUITLIJNEN Zorgt dat de tekst rechts wordt uitgelijnd tot nader bericht.
REFERENTIERAPPORT Voegt de ingevoerde referentienummer van het rapport in
REGEL Voegt een nieuwe regel toe in dezelfde paragraaf.
REPEATEIND bieden de mogelijkheid om stukken script te herhalen, eindpunt
REPEATSTART bieden de mogelijkheid om stukken script te herhalen, startpunt
SECTIE Genereert een nieuwe sectie.
SECTIENIEUW Genereert in een Word document een nieuwe opmaak sectie
STATUSRAPPORT Voegt de ingevoerde status van het rapport in.
SUBSECTIE Maakt een subsectie aan.
SYMBOOLINVOEGEN Biedt de mogelijkheid om een symbool van een bepaald lettertype in te voegen
TABEL Voegt een tabel in.
TABELKOLOMBREEDTE Definieert de breedte van de kolom in een tabel waarin de cursor zich op dat moment bevind.
TEKST Voegt vaste tekst in.
VARIABELE Voegt de waarde van een door de gebruiker gedefinieerde variabele in.
VET Schakelt vet tekst aan en uit.
VOLGENDECEL Verplaatst de cursor naar de volgende cel in een tabel.